04/10/2023 lúc 06:44 (GMT+7)
Breaking News

Chậm công bố thống tin, cổ phiếu CNA, LMH và XPH bị tạm ngừng giao dịch

CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An (CNA), CTCP Quốc tế Holding (LMH), CTCP Xà phòng Hà Nội (XPH) bị tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
Chậm công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu CNA, LMH và XPH bị tạm ngừng giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo số 1715/TB-SGDHN ngày 16/5/2022 về việc tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Theo đó, 3 mã cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên UPCoM từ ngày 18/5/2022 đến hết ngày 20/5/2022 (3 phiên giao dịch) gồm: CNA của Công ty CP Tổng công ty Chè Nghệ An, LMH của Công ty CP Quốc tế Holding và mã XPH của Công ty CP Xà Phòng Hà Nội.

HNX cho biết, nguyên nhân của việc tạm ngừng giao dịch là do các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm dừng giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Quy chế Đăng ký giao dịch.

HNX sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Trong trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, HNX sẽ áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch.

Vân Anh