13/08/2022 lúc 09:51 (GMT+7)
Breaking News

Bình Định: Thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất, hiệu quả, UBND tỉnh Bình định đã ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất, hiệu quả, UBND tỉnh Bình định đã ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Theo Kế hoạch, sau khi Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật, Sở Tư pháp chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho các cơ quan, đơn vị của HĐND, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong Quý III, Quý IV năm 2021.
Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật thông qua nhiều hình thức khác nhau (hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng,…).  

Trong Quý IV năm 2021, Sở Tư pháp chủ trì; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành cho phù hợp với Luật.

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (Ảnh: internet).

Trong Quý III, Quý IV năm 2021 và các năm tiếp theo, Sở Tư pháp chủ trì, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các sở, ngành, UBND các cấp.

Đồng thời, hằng năm, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập