Kinh nghiệm quý giúp Nam Định xuất sắc cán đích Nông thôn mới

Thứ 4, 11/09/2019 15:09 (GMT+7)

VNHN - Là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới, Nam Định đã xuất sắc đạt mục tiêu trong giai đoạn 2010 – 2020 trước 1,5 năm. Đây là thành quả to lớn của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể người dân tỉnh Nam Định.

Kinh nghiệm quý giúp Nam Định xuất sắc cán đích Nông thôn mới

 Giao thông nông thôn Nam Định từ đường to đến từng ngõ nhỏ đều sáng – xanh – sạch – đẹp (Đường dong, ngõ xóm xã Hải Thanh, Hải Hậu về đêm)

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

Chương trình xây dựng NTM đã tác động trực tiếp, toàn diện tới khu vực nông thôn, tới phong trào quần chúng sâu rộng, hiệu quả. Kết quả xây dựng NTM những năm qua là yếu tố quan trọng góp phần phát triển KTXH, đảm bảo ANQP cảu tỉnh Nam Định. Những thành tựu nổ bật, cơ bản tỉnh Nam Định đã đạt được trọng xây dựng NTM là:

Thứ nhất, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng KTXH của tỉnh và khu vực. Nông thôn phát triển theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp, điều kiện sống và làm việc của người dân được nâng cao. Các nhu cầu về giao thông, điện nước cho sản xuất và sinh hoạt được đáp ứng tốt hơn,… Nhiều địa phương trong tỉnh đã thực sự trở thành miền quê đáng sống, được nhiều địa phương tới thăm quan, học tập.

Thứ hai, kinh tế nông nghiệp, nông thôn có nhiều chuyển biến rõ rệt, có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ hiệu quả hơn.

Thứ ba, thu nhập của người dân ở nông thôn trong năm 2018 tăng hơn 3,5 lần so với năm 2010. Cơ cấu thu nhập của các hộ dân ở nông thôn có sự thay đổi đáng kể, hộ có thu nhập chính ngoài nông nghiệp chiếm trên 80%. Mức sống của người dân nông thôn được cải thiện đáng kể, khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn giảm còn 1,35 lần, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%.

Thứ tư, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao,… tiếp tục phát triển. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được kịp thời thực hiện; chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn ngày một tốt hơn. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy, nhiều hủ tục lạc hậu đã dần được loại bỏ,… Công tác chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chính sách hỗ trợ mua BHYT được đảm bảo,…

Thứ năm, Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn đã trở thành hoạt động thường xuyên ở các địa phương. Môi trường nông thôn được xây dựng theo hướng Sáng – xanh – sạch – đẹp; Các mô hình như: “Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác”, trồng cây bóng mát, trồng hoa ven đường, cộng đồng trực tiếp quản lý, bảo vệ môi trường nông thôn được triển khai rộng rãi.

Thứ sáu, hệ thống chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức hướng tới phục vụ doanh nghiệp và người dân có chuyển biến tích cực. An ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt kết quả tích cực, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Kinh nghiệm quý giúp Nam Định xuất sắc cán đích Nông thôn mới

 Thành công trong xây dựng NTM, Nam Định được đánh giá là miền quê đáng sống. (Người dân nông thôn Nam Định có đầy đủ không gian sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể dục thể thao).

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Sau 9 năm thực hiện Chương trình và 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQTU về xây dựng NTM, Nam Định rút ra những bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất: Kế thừa thành tựu và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTXH, nhất là trong phát triển nông nghiệp, nông thôn qua các thời kỳ.

Thứ hai: Dựa vào sức dân, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công cuộc xây dựng NTM với quan điểm: Xây dựng NTM là làm cho người dân và vì người dân nông thôn; Cộng đồng dân cư vừa là chủ thể, vừa là nguồn lực, cũng vừa là đối tượng được thụ hưởng khi xây dựng NTM theo phương châm “Dân cần – dân biết – dân bàn – dân làm – dân giám sát – dân hưởng thụ”; Phát động rộng khắp phong trào “Chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Từ đó thu hút được sự hưởng ứng, tích cực tham gia của người dân, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, sự đóng góp công sức, trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo và nguồn lực của xã hội để thực hiện chương trình.

Thứ ba: Trong triển khai thực hiện luôn coi trọng tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, phát hiện khâu đột phá, khuyến khíc cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở.

Thứ tư: Khuyến khích xã hội hóa các nguồn lực cho xây dựng NTM, kêu gọi người con quê hương Nam Định trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng NTM tại quê hương. Với cách thức vừa học, vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm, vừa tổng kết thực tiễn, Nam Định sớm đề ra quan điệm: Xây dựng NTM trước hết phát xuất phát từ nội lực, từ chính cộng đồng dân cư với phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, các xã, thị trấn và người dân nông thôn phải chủ động, sáng tạo, không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Thứ năm: Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cơ sở, công khai minh bạch trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông thôn. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng trong vận động, triển khai xây dựng NTM tại địa phương. Đồng thời có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời, phù hợp, tạo động lực cho các phong trào thi đua và huy động các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ xây dựng NTM.

Kinh nghiệm quý giúp Nam Định xuất sắc cán đích Nông thôn mới

 Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Nam Định báo cáo kết quả tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 tỉnh Nam Định.

Chia sẻ về định hướng xây dựng NTM trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Nam Định cho biết: “Xây dựng NTM tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia tích cực của người dân; Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Nhâm Lê – Vân Anh

Ý kiến của bạn