Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Chủ nhật, 23/02/2020 20:02 (GMT+7)

VNHN - Ngoài các hình thức tuyên truyền qua báo chí; trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố; cổ động trực quan; tuyên truyền miệng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu...; các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải các tin, bài viết về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên mạng xã hội trong và ngoài nước như: Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET...; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên các trang mạng cá nhân.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Ảnh minh họa - TL 

Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch số 369-KH/BTGTƯ ngày 18-2-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, 7 nhóm nội dung tuyên truyền, 7 hoạt động tuyên truyền chủ yếu, các đợt tuyên truyền và biện pháp tổ chức thực hiện.

Theo đó, sẽ có 3 đợt tuyên truyền chính về đại hội. Đợt 1 bắt đầu từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương (ngày 31-10-2020). Đợt 2 từ sau hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội XIII của Đảng. Đợt 3 là sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời, thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Ý kiến của bạn