07/07/2022 lúc 13:48 (GMT+7)
Breaking News

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

Ngày 10 tháng 6 năm 2022 Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-BTGTW nhằm Phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Đây là chương trình hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và Phát biểu kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh minh họa - ITN

Phong trào Thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân phối hợp tổ chức, là hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ là Cơ quan chỉ đạo định hướng nội dung phong trào thi đua, cũng như chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền và hưởng ứng, thực hiện phong trào. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Bộ tiêu chí về cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa…

Hơn lúc nào và hơn ở đâu hết, cơ quan báo chí là nơi luôn và cần thể hiện một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh và trách nhiệm. Đặc biệt là trong điều kiện phát triển của nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, bên cạnh mặt tích cực, còn có những mặt hạn chế, mặt trái là nguyên nhân gây ra những biểu hiện tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế - xã hội. Cơ quan báo chí không nằm ngoài những tác động chung đó. Vì vậy, xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao “sức đề kháng” của cơ quan báo chí chống lại những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài.

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trước hết là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí và của người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước nói chung và của nền báo chí cách mạng, cũng như của mỗi cơ quan báo chí nói riêng. Trong đó, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa, tạo nên mội trường văn hóa tốt trong cơ quan báo chí.

Mặt khác, phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa còn nhằm thúc đẩy cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo đức, của lòng nhân ái… Qua đó góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ ý nghĩa và mục đích lớn lao như vậy, một trong những yêu cầu quan trọng của Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” là huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực nhất của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người làm báo của các cơ quan báo chí.

Trên cơ sở Kế hoạch và Bộ tiêu chí chung do Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng, mỗi cơ quan báo chí cần xây dựng kế hoạch, nội dung và tiêu chí cụ thể, tổ chức quán triệt tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhận thức sâu sắc về phong trào thi đua; đồng thời và triển khai thường xuyên, tích cực, làm cho phong trào thi đua được thực chất, hiệu quả để xây dựng cho được cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

 

PV
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập