Việt Nam hội nhập - 5 năm hành trình phát triển

Tạp chí Việt Nam Hội nhập là Cơ quan báo chí thông tin đối ngoại về chính sách, pháp luật và quản lý. Đây cũng là cơ quan báo chí thông tin đối ngoại đầu tiên của khối báo chí Trung ương thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; đồng thời là một trong những cơ quan báo chí Trung ương được thành lập đầu tiên do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại của Việt Nam.

Video khác