Phát triển Trầm hương Việt Nam nhìn từ chính sách, pháp luật và quản lý

Việt Nam có thể trở thành một trung tâm lớn sản phẩm Trầm hương, mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho đất nước khi việc phát triển nguồn nguyên liệu và xuất khẩu . Tham luận tại hội thảo khoa học Nghiên cứu và phát triển trầm hương Việt Nam: thực trạng và giải pháp tổ chức mới đây, từ góc độ chính sách, pháp luật và quản lý, Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý đã đề ra 5 vấn đề cần được bổ sung, hoàn thiện:

Video khác