28/05/2022 lúc 23:59 (GMT+7)
Breaking News

Thái Bình giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII

VNHN - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải vừa được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

VNHN - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải vừa được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Ảnh: Thành Tâm)

Sáng ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 1 của quy trình), trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nguồn nhân sự đã được Bộ Chính trị thông qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2 của quy trình), trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nguồn nhân sự đã được Bộ Chính trị thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín. Toàn bộ phiếu được niêm phong gửi về Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Kết quả, ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhận được số phiếu tín nhiệm giới thiệu của 100% Ủy viên Ban thường vụ, 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Theo quy định, nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; là người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương. Đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Trịnh Đồng

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập