20/06/2024 lúc 23:23 (GMT+7)
Breaking News

Tây Ninh sắp có dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2305/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 05 tháng 4 năm 2023, Công văn số 3385/BTNMTQHPTTNĐ ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 213,86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2305/BTNMTQHPTTNĐ ngày 05 tháng 4 năm 2023, Công văn số 3385/BTNMTQHPTTNĐ ngày 15 tháng 5 năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo thống nhất tên dự án tại hồ sơ và tại các văn bản, tài liệu liên quan, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân Tây Ninh tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các Công văn trên và chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đã hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; về quyết định và tổ chức thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các Công văn trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Đinh Tịnh - Thanh Bút