19/07/2024 lúc 18:36 (GMT+7)
Breaking News

Tạp chí Việt Nam Hội nhập chính thức được cấp mã định danh quốc tế DOI (Direct Object Identifier)

Tháng 5 năm 2024, Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã ký kết thỏa thuận và được Tổ chức Crossref cấp phép mã số định danh DOI (Direct Object Identifier).

Mã định danh tài liệu số DOI được coi là một số chứng minh vĩnh cửu (permalink) cho một tập tin trên internet. Mỗi mã DOI chỉ gắn với một tập tin duy nhất nên nếu địa chỉ mạng của tập tin thay đổi, người truy cập bằng DOI vẫn được đổi hướng tự động đến địa chỉ mới. Các công trình nghiên cứu có chỉ số DOI sẽ cho phép người dùng tìm kiếm, trích dẫn, kết nối và đánh giá các công trình nghiên cứu.

Đăng ký thành công mã DOI một nỗ lực và cố gắng rất lớn của Ban biên tập trong hành trình phát triển và xây dựng một cơ quan báo chí khoa học Việt Nam gắn với đổi mới và hội nhập với quốc tế. Việc đăng ký thành công mã số DOI là một bước tiến dài để tạp chí có thể hội nhập với cộng đồng học thuật quốc tế, nâng cao vị thế của Tạp chí Việt Nam Hội Nhập. Trong thời gian tới, Tạp chí Việt Nam Hội nhập sẽ thực hiện những bước đi phù hợp, khoa học để nhanh chóng được chấp thuận vào các hệ thống trích dẫn học thuật có uy tín của khu vực và thế giới.

Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã thống nhất cách trình bày mã số DOI như sau: Mã số DOI có hình thức viết hoa, đứng, đậm, đặt ở vị trí trên cùng bên trái phi lê trang 1 bài viết, có các thành phần như sau: 10.62829 (mã số cố định, xác định đây là Tạp chí Việt Nam Hội nhập), dấu gạch chéo, tên tạp chí, số xuất bản, trang bắt đầu - trang kết thúc bài viết. Ví dụ: 10.62829/VNHN.340.3.17 (bài viết này xuất hiện trên Tạp chí Việt Nam Hội nhập, số 340, bắt đầu từ trang 3 và kết thúc ở trang 17). Điều này giúp độc giả và những người liên quan thuận tiện tra cứu.

Từ ấn phẩm số 340/2024 của Tạp chí Việt Nam Hội nhập, mỗi bài viết đăng tải trên tạp chí sẽ có mã số định danh DOI quốc tế. Khi bài viết trên tạp chí có mã số DOI tương ứng được bất kỳ một tác giả/bài viết nào khác trích dẫn, bài viết nói riêng và tạp chí nói chung sẽ được ghi nhận tự động trong bảng hệ số trích dẫn học thuật. Đây là một trong những bước tiến mang tính chiến lược nhằm ngày càng chuẩn hóa tạp chí Việt Nam Hội nhập trong hội nhập quốc tế.

BBT

...