28/05/2022 lúc 02:21 (GMT+7)
Breaking News

Smarttech Việt Nam ký kết hợp tác phát triển chiến lược công nghệ

Đây là một sự kiện quan trọng mở đầu cho một loạt các chương trình hành động của Smarttech Việt Nam trong những năm tới. Là một tập đoàn doanh nghiệp lấy khoa học công nghệ làm nền tảng của sự phát triển, lấy những sản phẩm công nghệ thông minh, thật sự hữu ích và vượt trội để hướng tới phục vụ cộng đồng trong thời công nghệ số với những tiện ích của khoa học công nghệ đã và đang đem lại.

Đây là một sự kiện quan trọng mở đầu cho một loạt các chương trình hành động của Smarttech Việt Nam trong những năm tới. Là một tập đoàn doanh nghiệp lấy khoa học công nghệ làm nền tảng của sự phát triển, lấy những sản phẩm công nghệ thông minh, thật sự hữu ích và vượt trội để hướng tới phục vụ cộng đồng trong thời công nghệ số với những tiện ích của khoa học công nghệ đã và đang đem lại.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập