12/08/2022 lúc 16:22 (GMT+7)
Breaking News

Phó Thủ tướng yêu cầu công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng trên mạng

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải báo cáo hằng tháng về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải báo cáo hằng tháng về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng trên mạng

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gửi báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) theo quy định tại Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Công điện nêu rõ, Bộ Tài Chính có trách nhiệm tổng hợp chung các báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Bộ Tài chính phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư) theo đúng quy định tại Nghị định số 40.

Sau khi có kết quả, Bộ Tài Chính gửi thông tin về giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để công khai theo quy định.

Ngoài ra, trong Công điện số 7036, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị được giao trực tiếp chỉ đạo, có kế hoạch, lộ trình cụ thể thúc đẩy thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm. Đặc biệt là các dự án quan trọng, cấp bách.

"Lãnh đạo các đơn vị phải phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan và có lãnh đạo phụ trách. Các đơn vị được giao giải ngân vốn đầu tư công phải xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh để phấn đấu đạt được mục tiêu giải ngân đề ra của năm 2021, góp phần thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế", Thủ tướng nêu rõ trong công điện.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập