21/06/2024 lúc 10:49 (GMT+7)
Breaking News

Phát triển kinh tế Vùng Tây Nguyên một cách nhanh và bền vững

Ngày 14-10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội nghị, Bộ Chính trị yêu cầu cần phải nhận thức rõ, vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng của cả nước, trước hết là của các địa phương trong vùng và vùng Duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ. 

Xây dựng, phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh và tăng cường công tác đối ngoại. Lấy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội làm nền tảng cho việc giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "tha thiết mong đợi và tin tưởng" các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị. Tinh thần là "cả nước vì Tây Nguyên, Tây Nguyên vượt khó vươn lên cùng cả nước và vì cả nước". (ảnh Nhật Bắc)

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 10 và Kết luận của Bộ Chính trị, hạ tầng kinh tế - xã hội Tây Nguyên, nhất là giao thông đã được đầu tư, cải thiện kết nối giữa các tỉnh trong vùng và với cả nước. Một số địa phương phát triển bứt phá, tạo điểm sáng.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng vẫn thiếu bền vững, có xu hướng chậm lại. Thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước, khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân tộc chậm được thu hẹp, giảm nghèo chưa bền vững. Tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số chậm được giải quyết.

Tỷ lệ che phủ rừng ở Tây Nguyên cũng giảm mạnh, không đạt được mục tiêu đề ra; rừng tự nhiên bị xuống cấp cả về diện tích và chất lượng. Nguồn nước có nguy cơ suy giảm; nhiều di sản văn hóa dân tộc đang đứng trước nguy cơ bị mai một, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Mạng lưới kết cấu hạ tầng vùng, liên vùng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Cũng theo Tổng bí thư, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số sẽ được coi là động lực phát triển của vùng để đẩy nhanh kết nối với trung tâm kinh tế lớn cả nước và các nước tiểu vùng sông Mekong; đồng thời giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa, truyền thống, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Toàn cảnh Hội nghị (ảnh Nhật Bắc)

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, nhất là liên kết vùng, tiểu vùng; cơ chế, chính sách đặc thù; phân bổ nguồn lực; giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia tại Tây Nguyên. Bên cạnh đó, cần khơi dậy, phát huy lòng yêu nước, tinh thần chủ động, sáng tạo và ý thức tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây. Các địa phương phải khắc phục tư tưởng bị động, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ Trung ương.

Vùng cũng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải được đảm bảo chất lượng, số lượng, có sự chuyển giao, kế thừa giữa các thế hệ.

Tổng bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ nhanh chóng chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết. Trước mắt, Chính phủ ưu tiên sớm hoàn thiện và ban hành Quy hoạch phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo cơ sở để các địa phương trong vùng xây dựng quy hoạch phát triển...

Võ Hà