29/02/2024 lúc 15:41 (GMT+7)
Breaking News

Lâm Đồng: Huyện Cát Tiên hướng đến năm 2024 với quyết tâm cao nhất

Thực hiện Văn bản số 1710/UBND-TCKH UBND huyện Cát Tiên về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình Cát Tiên dồn lực cho thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hướng đến đạt kết quả cao nhất trong năm 2024.

Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Cát Tiên đạt kết quả mong muốn so với kế hoạch đề ra. Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, UBND huyện Cát Tiên đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong năm tới.

Thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp trên đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị. Thực hiện duy trì hội ý đầu tuần trong Ban Giám đốc với Trưởng các Phòng, Đội quản lý CTCC và hàng quý tổ chức họp cơ quan để kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường chỉ đạo, điều hành trong Ban Giám đốc và nâng cao vai trò, trách nhiệm Trưởng các Phòng, Đội; nâng cao tính kỷ luật hành chính, kỷ cương lao động của toàn thể viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngay từ đầu năm đơn vị đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-BQLDA ngày 09/3/2023 về phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Đội thuộc Ban QLDA ĐTXD và CTCC sau khi tổ chức kiện toàn lại Ban Giám đốc theo Quyết định số 144/QĐ-BQLDA ngày 27/02/2023 của UBND huyện Cát Tiên về việc điều động, bổ nhiệm Viên chức quản lý để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao đồng thời làm căn cứ đánh giá công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cuối năm 2023.

Trong những năm qua, thị trấn Cát Tiên tập trung phát triển đầu tư theo hướng đô thị, phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Kế hoạch vốn bố trí năm 2023 là 252.116,4 triệu đồng (trong đó chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 44.094 triệu đồng). Lũy kế tiến độ giải ngân đến ngày 08/11/2023 là 159.005,2 triệu đồng, đạt 63% kế hoạch, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 là 234.895,3 triệu đồng đạt 93,17% kế hoạch. Trong đó:

Giải ngân nguồn ngân sách tỉnh và Trung ương: 113.783,7 triệu đồng, đạt 63,8% kế hoạch, tăng 102,4% so với cùng kỳ. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 là 169.686,6 triệu đồng đạt 95,19% kế hoạch.

Đồng thời đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới, làm việc với các nhà thầu để xây dựng bảng tiến độ thi công chi tiết và ký cam kết thực hiện (Công ty TNHH xây dựng Nam Long; Công ty TNHH Hồ Hưng Thịnh; Công ty TNHH Phương Hoàng Mai; Liên danh Công ty CP TV thiết kế và XD Đại Quang Phát và Công ty CP TV xây dựng Tây Nguyên hợp nhất…).

Triển khai thu giá VSMT đến ngày 30/10/2023 được 2.795 đối tượng (trong đó: 2.713 hộ dân; 82 cơ quan, đơn vị) với số tiền là 900,7 triệu đồng, đạt 112,28% kế hoạch giao, tăng 121,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái, ước hết tháng 12/2023 thu được 948,7 triệu đồng. Ký kết hợp đồng mới và điều chỉnh hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đối với một số đơn vị: UBND thị trấn Phước Cát; UBND xã Gia Viễn; UBND xã Phước Cát 2; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao (Nhà văn hóa).

Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND thị trấn Cát Tiên kiểm tra hiện trạng hệ thống cây Sao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và cắt tỉa cành lệch tán và ngọn khống chế chiều cao những cây có nguy cơ ngã, đổ cao. Thực hiện trồng dặm cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và đường Trần Lê.

Tấn Lợi 

...