24/07/2024 lúc 03:31 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Kim Sơn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vượt chỉ tiêu được giao

Năm 2022, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng huyện Kim Sơn vẫn nỗ lực hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao. Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Kim Sơn là 596.629 triệu đồng, đạt 104% dự toán HĐND huyện giao.
Huyện Kim Sơn phấn hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2023.
Huyện Kim Sơn phấn hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Thời gian qua, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Sơn đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nuớc, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ kết hợp tăng cường nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, đẩy mạnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Nhờ đó, các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn về cơ bản đều đạt và vượt so với dự toán được giao. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, nhất là thủ tục hành chính về kê khai thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế, bán hóa đơn được triển khai có hiệu quả đã giúp giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước; việc triển khai tốt các biện pháp thu thuế nợ đọng giúp cho số nợ đọng thuế trên tổng thu ngân sách nhà nước luôn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo trong mức quy định.

Theo số liệu của UBND huyện Kim Sơn, năm 2022, ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Kim Sơn là 596.629 triệu đồng, đạt 104% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó: thu nội địa (không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết) là 115.000 triệu đồng, đạt 128% dự toán HĐND huyện giao; thu tiền sử dụng đất là 480.000 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND huyện giao; thu xổ số kiến thiết là 1.629 triệu đồng, đạt 102% dự toán HĐND huyện giao. Ước tổng thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp năm 2022 là 438.779 triệu đồng, đạt 107% dự toán HĐND huyện giao bao gồm: thu từ các khoản thu phân chia là 53.754 triệu đồng, đạt 165% dự toán HĐND huyện giao; các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% là 385.025 triệu đồng, đạt 102% dự toán HĐND huyện giao.

Để đạt được những thành công trong công tác thu ngân sách, đó là kết quả của sự tập trung lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn, sự nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu năm của các ngành, nhất là cán bộ, công chức ngành Thuế, UBND các xã, thị trấn và cộng đồng trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật Thuế.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cũng đã điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công, thực hiện nghiêm, kịp thời các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra cũng như các quy định về công khai ngân sách; nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện được thưòng xuyên theo dõi, cập nhập nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp kiểm soát và hạn chế tối đa nợ xây dựng cơ bản mới phát sinh.

Ước tổng số chi ngân sách huyện năm 2022 là 2.454.458 triệu đồng, đạt 159% dự toán HĐND huyện giao, bao gồm: Chi cân đối ngân sách huyện là 2.011.399 triệu đồng, đạt 140% dự toán HĐND huyện giao; chi bổ sung ngan sách cấp dưới là 443.059 triệu đồng, đạt 272% dự toán HĐND huyện giao.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, huyện Kim Sơn tiếp tục đề ra nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực để thực hiện tốt công tác thu ngân sách năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trần Hiếu