24/09/2023 lúc 11:55 (GMT+7)
Breaking News

Hiệu quả mô hình nuôi Cá Lăng Nha tại tỉnh Gia Lai

Trong thời gian qua, với định hướng chung của ngành, nuôi cá lồng bè trên các hồ chứa ở Gia Lai phát triển khá mạnh về quy mô và hình thức. Nhằm tạo công ăn việc làm..

Trong thời gian qua, với định hướng chung của ngành, nuôi cá lồng bè trên các hồ chứa ở Gia Lai phát triển khá mạnh về quy mô và hình thức. Nhằm tạo công ăn việc làm, góp phần cải thiện sinh kế cho bà con nông dân giúp xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm thay đổi bộ mặt dân cư..