25/07/2024 lúc 22:31 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua Zalo

Từ ngày 10/2, thành phố Hà Nội đưa vào vận hành chính thức Kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo, tại địa chỉ Zalo Official Acount “Phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội”.

Ngày 6/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc vận hành chính thức kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo.

Để kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn đơn vị; thông tin, truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung kiến nghị phản ánh qua ứng dụng Zalo; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về hành chính được gửi đến thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì vận hành kỹ thuật, bảo đảm Kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị qua ứng dụng Zalo kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật theo quy định; kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu với Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn khai thác, sử dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố bảo đảm công tác tiếp nhận, giải quyết các thông tin phản ánh kiến nghị của người dân được gửi từ ứng dụng Zalo nhanh chóng, kịp thời; tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình khai thác sử dụng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp; xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quy chế quản lý, vận hành nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả Kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị qua ứng dụng Zalo.

Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị hiện đang vận hành trên hạ tầng kỹ thuật tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời đưa vào đánh giá, chấm điểm về cải cách hành chính hàng năm tại các cơ quan, đơn vị.

Việt Hoàng/ND

...