20/06/2024 lúc 23:30 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch nêu rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần thực hiện trong năm nay. Trong đó, các đơn vị được giao chủ trì các chỉ tiêu tại Chương trình 07/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, tính toán, đánh giá và đôn đốc việc hoàn thành chỉ tiêu. Đồng thời, đặt ra các mốc cần đạt được của chỉ tiêu trong năm 2024, 2025 làm cơ sở đánh giá cuối nhiệm kỳ, đề ra giải pháp thúc đẩy.

 

Các ngành, địa phương đưa các chỉ tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào nội dung, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương; định hướng và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất và đời sống.

UBND thành phố cũng chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Trong đó, chú trọng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp; năng lượng tái tạo, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học, công nghệ phục vụ trực tiếp các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Rà soát, lựa chọn các vấn đề thiết thực, dân sinh bức xúc của Thủ đô hiện nay, như: Tình trạng ách tắc giao thông, úng ngập, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, những vấn đề an ninh phi truyền thống... để đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Chú trọng nghiên cứu các giải pháp quản lý đô thị lớn, thông minh, hiện đại gắn với đặc thù của một trung tâm văn hóa, chính trị, giáo dục là nơi văn hóa và con người Hà Nội đóng vai trò là nguồn lực quan trọng trong phát triển Thủ đô.

Tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng nhanh chóng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến ở trong nước và của thế giới. Chủ động, tích cực tiếp cận và khai thác triệt để những cơ hội và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; quan tâm nghiên cứu định hướng ứng dụng để tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở những lĩnh vực then chốt mà Hà Nội có nhu cầu, tiềm năng và lợi thế.

Trong kế hoạch này, UBND thành phố lưu ý, các quận, huyện, thị xã cần rà soát lại, xác định điểm nghẽn, những vấn đề trong quá trình phát triển cần phải giải quyết bằng khoa học, công nghệ, bằng chuyển đổi số, để chủ động phối hợp các sở, ngành giải quyết hoặc đề xuất thành phố. Các huyện tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gia tăng giá trị làng nghề gắn với phát triển du lịch. Các quận tập trung vào công tác chuyển đổi số.

THÚY NGA