17/06/2024 lúc 17:30 (GMT+7)
Breaking News

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 80% kế hoạch

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, kết thúc năm ngân sách 2022 (tính đến 31/1/2023), ước tính tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt 80,63% kế hoạch, đạt 92,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao…

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 là 721.000 tỷ đồng (vốn trong nước là 680.900 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 40.200 tỷ đồng). Trong đó, kế hoạch vốn đã giao là 720.900 tỷ đồng (vốn trong nước là 680.900 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 40.000 tỷ đồng); kế hoạch vốn chưa giao là 214.000 tỷ đồng (vốn nước ngoài).

Tổng số vốn đã phân bổ là 645.000 tỷ đồng, đạt 111,25% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 88.800 tỷ đồng. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là gần 23.500 tỷ đồng, chiếm 4,05% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, về giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2022, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/1/2023 là 573.000 tỷ đồng, đạt 79,50% kế hoạch. 

Riêng giải ngân vốn kế hoạch năm 2022, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/1/2023 là 539.000 tỷ đồng, đạt 80,63% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 92,97%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (95,11%); trong đó vốn trong nước đạt 96,17% (cùng kỳ năm 2021 đạt 102,94%), vốn nước ngoài đạt 42,47% (cùng kỳ năm 2021 đạt 32,85%).

Có 13 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (100%), Thanh tra Chính phủ (100%), Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam (100%), Hội Luật gia Việt Nam (100%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (100%), Hội Nhà báo Việt Nam (100%), Bộ Nội vụ (100%), Hội Nhà văn (100%), tỉnh Thái Bình (97,4%), tỉnh Lâm Đồng (96,9%)… Tuy nhiên, có 27/52 bộ và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 80%, trong đó có 8 bộ và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50%.

Năm 2023, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn trên 700.000 tỷ đồng. Đây là tổng mức đầu tư rất lớn, tăng khoảng 140.000 tỷ đồng (tăng khoảng 25%) so với kế hoạch năm 2022 và tăng khoảng 260.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2021.

Tính đến 31/1, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công năm 2023 của 33/52 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thanh Bút