15/07/2024 lúc 14:57 (GMT+7)
Breaking News

Đảng bộ huyện Văn Yên: Cụ thể hóa Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy Yên Bái

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; tiếp tục nâng cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, vượt khó vươn lên của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, đảng viên và nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tham gia vệ sinh môi trường cùng nhân dân xã Phong Dụ Hạ

Để cụ thể hóa chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy Yên Bái trên tất cả các lĩnh vực, các mặt của đời sống xã hội, một nhiệm vụ mà Đảng bộ huyện Văn Yên coi là nền tảng, là điểm tựa để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ khác đó là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết: “Đảng bộ huyện đã chỉ đạo và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn Đảng bộ tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chương trình hành động số 56, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong kế hoạch, trong đó cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong kế hoạch của Huyện ủy thành chương trình, kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.”

Lãnh đạo huyện Văn Yên tham gia thu hoạch Quế cùng nhân dân Viễn Sơn

Trong thời gian này, Đảng bộ huyện cũng như các tổ chức cơ sở Đảng đã và đang quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bảo đảm chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt trên 50%, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt trên 70%. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đảng bộ huyện cũng chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện hiệu quả, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Tăng cường nắm bắt tình hình, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước, nhất là trên không gian mạng.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình phát triển kinh tế của thanh niên xã Yên Thái

Bên cạnh đó là Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04 ngày 13/11/2020 của Huyện ủy về củng cố, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh giai đoàn 2021-2025; Nghị quyết số 37 ngày 21/4/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, kiện toàn, luân chuyển, điều động, bố trí sử dụng cán bộ trong hệ thống chính trị theo phân cấp. Đẩy mạnh thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên gắn với xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong năm phấn đấu kết nạp trên 266 đảng viên mới. Đảng bộ huyện cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phấn đấu năm 2022, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận trong hệ thống chính trị đã và đang được quan tâm thực hiện với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm; đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, bảo đảm công khai, minh bạch, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả, thắng lợi các chính sách, dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc và quy chế dân chủ ở cơ sở; tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác định hướng, đấu tranh với dư luận xã hội và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân; duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”; tăng cường vận động, xây dựng, thành lập các tổ tự quản, tuyến đường tự quản, tuyến đường hoa, tuyến đường điện thắp sáng đường quê; tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2020-2025; phát động phong trào Nhân dân hiến đất, tiền của, ngày công xây dựng hạ tầng giao thông và các công trình gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. 

Trong thời gian tới Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đề cao tinh thần “Chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phương pháp làm việc linh hoạt, sáng tạo; hành động phải quyết liệt; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; duy trì và tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu đề ra; hiệu quả cao, thiết thực đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”. Góp phần dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đưa quê hương Văn Yên ngày càng đổi mới, phát triển, phồn vinh và hạnh phúc./.

Đoàn Tuấn - Thu Nhài