20/06/2024 lúc 04:07 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Quyết tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư năm 2023

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu phát triển mọi mặt từ phát triển kinh tế - xã hội cũng như giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương; Tỉnh Đắk Nông quyết tâm hơn nữa nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh năm 2023 để đạt được mục tiêu đề ra.

Năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao trong công tác CCHC tới các cấp, các ngành trong việc tập trung triển khai đồng bộ, tích cực nhiều giải pháp, nhờ đó công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã mang lại những kết quả khá ấn tượng cho tỉnh. Chỉ số PAR INDEX tỉnh Đắk Nông năm 2022 được Bộ Nội vụ công bố đạt 84,66/100 điểm, xếp vị trí thứ 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 04 bậc so với năm 2021, nằm trong nhóm B. Trong đó điểm thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh đạt 59,27/68 điểm, điểm điều tra xã hội học đạt 25,39/32 điểm.

Hội nghị công bố Quyết định của UBND Tỉnh về kiểm tra công tác CCHC và chính quyền cở sở trên địa bàn huyện Đắk R'Lâp năm 2023

Cụ thể tại 8 lĩnh vực đạt kết quả cao trong năm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 8,94/9,5 điểm, chỉ số đạt 94,05%; Cải cách thể chế đạt 8,72/10 điểm, chỉ số đạt 87,24%; Cải các thủ tục hành chính (TTHC) đạt 11,25/13 điểm, chỉ số đạt 86,54%; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 9,36/10,5 điểm, đạt chỉ số 89,16%; Cải cách chế độ công vụ 11,89/15 điểm, chỉ số đạt 79,27%; Cải cách tài chính công đạt 9,91/12 điểm, chỉ số đạt 82,55%; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đạt 11,3/13,5 điểm, chỉ số đạt 83,71%; Đánh giá tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 13,29/16,5 điểm, chỉ số đạt 80,55%. Trong đó kết quả tác động đến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS) đạt 7,97/10 điểm , tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 5,32/6,5 điểm. Điểm điều tra xã hội học về khảo sát lãnh đạo quản lý và đại biểu HĐND tỉnh đạt 17,42/22 điểm, chỉ số đạt 79,18%. Bên cạnh đó tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh vượt chỉ tiêu đề ra.

Với quyết tâm nâng cao chỉ số CCHC, cải thiện môi trường đầu tư năm 2023 và góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội ngay từ đầu năm 2023, Đắk Nông đã tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp CCHC, cải thiện Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS. Trong đó, tỉnh Đắk Nông nỗ lực thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, tăng cường tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện CCHC, bên cạnh đó tiếp tục cải thiện và đưa những ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác CCHC để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Ảnh minh họa: Thực hiện CCHC trên địa bàn Tỉnh

Mặt khác, công tác thanh kiểm tra CCHC được lên kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua đó, làm rõ các kết đạt được, chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, và có những giải pháp “ khơi thông” tạo sự bứt phá trong công tác CCHC…

Chỉ số CCHC Đắk Nông 4 năm liên tiếp tăng thứ hạng (2019 – 2022), đặc biệt năm 2022, Bộ Nội vụ áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá mới bổ sung nhiều tiêu chí đánh giá cao hơn. Điều này cho thấy những nỗ lực CCHC đã mang lại kết quả tích cực và là động lực để Đắk Nông tiếp tục phấn đấu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội.

Đình Tiến 

...