24/05/2024 lúc 17:53 (GMT+7)
Breaking News

Cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp

Chiều 14/11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp phiên thứ 6 nhằm đánh giá công tác 10 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ CCHC trong 2 tháng cuối năm. Phiên họp của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ đầu năm đến nay, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của các Bộ, ngành cùng các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công tác CCHC đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên cả 6 nội dung gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách (TTHC), cải cách chế độ công vụ có nhiều cải thiện, góp phần quan trọng vào phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Đắk Nông tham dự phiên họp - Ảnh: Song Thư.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì 03 phiên họp của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, song song với đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh CCHC đồng bộ trên các nội dung, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách (TTHC), chuyển đổi số; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, quy trình, TTHC đang cản trở sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xem xét tình hình, chuyển biến thực tế để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai với quyết tâm cao để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra CCHC được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo đã kiểm tra công tác CCHC tại các tỉnh, thành phố theo kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến 06/10/2023, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 247 VBQPPL, các địa phương ban hành 1540 VBQPPL cấp tỉnh, 1135 VBQPPL cấp huyện và 57 VBQPPL cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử của các bộ, ngành đạt 26,93% (tăng 16,15% so với cùng kỳ năm 2022), các địa phương đạt 40,91% (tăng 27,77% so với cùng kỳ năm 2022); việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của cấp bộ đạt 82,42% (tăng 30,73% so với cùng kỳ năm 2022), địa phương đạt 70,15% (tăng 31,31% so với cùng kỳ năm 2022). Về xây dựng chính quyền địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Cũng như yêu cầu địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030.

Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, tính đến nay, đã có 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia về CBCCVC; trong đó có 67 bộ, ngành, địa phương đã đồng bộ 100% dữ liệu, 11 bộ, ngành, địa phương đồng bộ trên 90% dữ liệu. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến 31/10/2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ước thanh toán là 401.836,4 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch (đạt 56.74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Bên cạnh đó, với mục tiêu xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), theo đó đã bổ sung, hoàn thiện thêm hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi số. Chính phủ đã ban hành một số nghị quyết có liên quan đến thúc đẩy, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài những kết quả đạt được, trong công tác CCHC 10 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại những hạn chế và bài học kinh nghiệm như: Tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục; Cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, một số bộ chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo quy định, dẫn đến khó khăn cho tổ chức thực hiện tại địa phương; Việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC còn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, có nơi, có lúc gây phiền hà cho người dân; Việc rà soát, đồng bộ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia ở một số nơi chưa kịp thời; Việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hạn chế, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hình thức, chưa thực chất, chưa hiệu quả, tình trạng công chức nộp hồ sơ trực tuyến thay cho công dân diễn ra khá phổ biến; Tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa các cấp nhiều nơi còn chưa đúng quy định, đặc biệt là cấp xã. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra ở các cấp hành chính, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng... Kỷ luật, kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm, còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ, yêu cầu điều kiện ngoài quy định ở một số cơ quan, đơn vị.

Đối với tình hình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, ngay sau khi Bộ Nội vụ công bố kết quả đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2022 (tỉnh Đắk Nông tăng 04 bậc, đứng thứ 37/63 tỉnh, thành phố), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (tỉnh Đắk Nông tăng 16 bậc, đứng thứ 31/63 tỉnh, thành phố), Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2022 để kịp thời phân tích, đánh giá những ưu điểm và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; theo đó, tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện.

Song song với đó, công tác cải cách các TTHC được rà soát, công bố và niêm yết công khai, minh bạch; dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ Bưu chính công ích ngày được mở rộng. Theo thống kê, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính hàng quý trước hạn và đúng hạn tại 03 cấp luôn đạt trên 96,5%. Công tác kiểm tra CCHC tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra tại 05 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 04 UBND cấp huyện và 04 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp huyện (đạt 30% số đơn vị theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ). Bên cạnh đó, địa phương đã tiếp tục chú trọng, tập trung và đẩy mạnh và duy trì công tác tuyên truyền về CCHC trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông. Ngoài ra, tỉnh đã phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ngoài tỉnh như: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Báo Việt Nam hội nhập; Bản tin của Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, Trang thông tin điện tử của VCCI Chi nhánh Đà Nẵng.... Tính đến ngày 10/11/2023, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông là 2.473 tỷ đồng, đạt 79% dự toán Trung ương giao, đạt 68% dự toán địa phương giao; tỉnh đã giải ngân được 1.652,3 tỷ đồng/3.980,8 tỷ đồng, đạt 41,5% vốn tỉnh giao, đạt 51,6% so với vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Từ ngày 15/10/2023, tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhân rộng mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”, áp dụng thứ 4 hàng tuần tại Bộ phận Một cửa UBND 08 huyện, thành phố và 71 xã, phường, thị trấn đối với 04 TTHC (03 TTHC áp dụng tại UBND cấp huyện, 01 TTHC cáp dụng tại UBND cấp xã).

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu kết luận - Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ nêu rõ, CCHC là vấn đề rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm đời sống cho người lao động, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước đặc biệt quan tâm, nhất là tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đang diễn ra. Các Bộ, ngành, địa phương, cần quan tâm cũng như kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ yêu cầu: Cần phải đẩy mạnh hơn nữa thực hiện 6 nội dung của CCHC, tạo ra đột phá nhất là CCHC đối với doanh nghiệp, người dân tại cơ sở,  bố trí nguồn lực, con người ở cơ sở theo hướng giảm cán bộ, công chức ở cấp huyện, tỉnh để tăng cường cho cơ sở; Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; Tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền về tình hình thực hiện CCHC. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; Các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tiếp tục thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập; Tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chuyển đổi số quốc gia theo kế hoạch, lộ trình đã phê duyệt. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ một cách thực chất, hiệu quả. Ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến gắn với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn./.

Đình Tiến