24/05/2024 lúc 16:45 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Bộ Tài chính đã đề xuất sửa quy định doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm tính thuế không thấp hơn 75% số thuế phải nộp cả năm.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 126, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế TNDN của 3 quý đầu năm tính thuế không thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp cả năm theo quyết toán thuế TNDN năm. Nếu tổng số đã tạm nộp của 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp tính trên số thuế thấp hơn 75%.

Như vậy, thực hiện quy định này thì đến thời hạn tạm nộp thuế TNDN của quý 3, doanh nghiệp cần ước tính số thuế TNDN phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm (thời hạn này là ngày 30 tháng 10 hằng năm đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch).

Thực tế cho thấy, việc yêu cầu doanh nghiệp ước số thuế phải nộp cả năm trong khi còn 2 tháng nữa mới kết thúc năm là chưa hợp lý về mặt thời điểm nên chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải sửa đổi quy định tạm nộp thuế TNDN; đồng thời, điều chỉnh tương ứng quy định về tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế TNDN quý của hãng vận tải nước ngoài.

Do đó, tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 126, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi theo hướng tổng số thuế TNDN, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp.

Thanh Bút