07/12/2022 lúc 08:15 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Nội vụ yêu cầu 100% cán bộ, CCVC, NLĐ của Bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số

Ngày 05/9, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 4330/TB-BNV về Kết luận của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại Phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.
Trụ sở Bộ Nội vụ

Theo đó, Kết luận nêu rõ: Từ nay đến hết năm 2022, Bộ trưởng, Trưởng ban yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ năm 2022. Trong đó, tập trung thực hiện những mục tiêu cần đạt được như sau: (1) Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và thực hiện đúng phương thức để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cũng như thay đổi nhận thức về chuyển đổi số và thực hiện những hành động cụ thể cho chuyển đổi số; (2) 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và có thẻ công chức, viên chức điện tử.

Trên cơ sở chủ trương chung, cần thể chế hóa, có kế hoạch cụ thể để thực hiện chuyển đổi số của Bộ Nội vụ một cách toàn diện theo công thức 6+: “Công nghệ thông tin + Số hóa + Dữ liệu + Đổi mới sáng tạo + Công nghệ số + An toàn thông tin”.

Bên cạnh đó, khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ. Ủy viên Ban Chỉ đạo phải là người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Thành viên Tổ công tác giúp việc phải là những người có tinh thần, thái độ, trách nhiệm, tâm huyết và am hiểu về lĩnh vực chuyển đổi số. Giao đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin là Tổ trưởng Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ bám sát vào nhiệm vụ được phân công và giao bổ sung của năm 2022 về chuyển đổi số để thực hiện. Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được tổng hợp vào báo cáo năm và làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với đơn vị và người đứng đầu của các đơn vị.

Các dự án chuyển đổi số của Bộ Nội vụ thực hiện theo tiến độ đã cam kết. Khi thực hiện các dự án, yêu cầu các đơn vị tư vấn phải nghiên cứu chuyên sâu, khảo sát rất kỹ để đảm bảo được sự tích hợp và thống nhất, đồng bộ liên thông giữa các hệ thống và hạ tầng thông tin của các đơn vị.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất nội dung, kinh phí cụ thể để thực hiện chuyển đổi số của đơn vị mình; chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu đang quản lý để bảo đảm việc cập nhật thống nhất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

Giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thành lập Tổ Chuyển đổi số tại đơn vị với số lượng từ 03 đến tối đa 05 người tùy theo cơ cấu của đơn vị. Đồng chí tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ làm Tổ trưởng. Tổ Chuyển đổi số này sẽ được tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng chuyển đổi số để phục vụ thực hiện nhiệm vụ.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ theo các nội dung của Quy chế để tham mưu thực hiện chuyển đổi số tại Bộ.

PV
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập