18/05/2022 lúc 10:46 (GMT+7)
Breaking News

Bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

VNHN - Chiều 18/3/2021, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT) trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

VNHN - Chiều 18/3/2021, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT) trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Những năm qua, Đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị, trong đó giao lực lượng Công an nhân dân (CAND) làm nòng cốt triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác bảo đảm ANKT và đạt được những kết quả quan trọng. Độc lập, chủ quyền và lợi ích kinh tế quốc gia được giữ vững. Các nguy cơ đe dọa ANKT được nhận diện và ứng phó hiệu quả. Lực lượng CAND đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm ANKT, các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành kinh tế. Cùng với đó, trong các Học viện, Trường CAND, lý luận bảo đảm ANKT đã hình thành, phát triển, trở thành một khoa học độc lập trong hệ thống khoa học nghiệp vụ an ninh, qua đó cung cấp những luận cứ khoa học góp phần định hướng hoạt động thực tiễn của lực lượng ANKT các cấp. Những năm tới, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra thời cơ, thách thức đối với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn đối với an ninh quốc gia, trong đó có ANKT…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề lý luận bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế; về thực tiễn, kinh nghiệm bảo đảm ANKT trên một số lĩnh vực, khu vực, địa bàn trọng điểm, đặc thù; đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị về định hướng nghiên cứu hoàn thiện, phát triển lý luận bảo đảm ANKT, cũng như gợi mở đối với công tác đào tạo, nghiên cứu của các Học viện, Trường CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANKT trong tình hình mới…

Toàn bộ quang cảnh hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Hội thảo khoa học được tổ chức rất có ý nghĩa về giá trị lý luận và thực tiễn, với mục tiêu nhằm thống nhất nhận thức về bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí Thứ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao các báo cáo khoa học, những ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội thảo với nội dung phong phú, đánh giá nhiều mặt về thực trạng công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời nêu lên được những nguy cơ, thách thức và các giải pháp về lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, sau Hội thảo, Tiểu ban Lý luận bảo vệ an ninh quốc gia, Học viện An ninh nhân dân phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế. Hội đồng Lý luận Bộ Công an quan tâm định hướng nghiên cứu đối với các nhiệm vụ khoa học tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế; đề xuất cơ chế chuyển giao kết quả nghiên cứu lý luận trong CAND phục vụ công tác giảng dạy của các Học viện, Trường CAND liên quan.


Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự Hội thảo.

Bên cạnh đó, các Học viện, Trường CAND, đặc biệt là Học viện An ninh nhân dân cần tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận về bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế; có chiến lược đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng phối hợp, hướng dẫn lý luận với Công an các đơn vị, địa phương về bảo đảm ANKT và bảo vệ an ninh quốc gia…

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập