23/06/2024 lúc 18:06 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại Trung tâm chính trị các huyện, thành phố

Nhận thức được rõ quan điểm “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” và muốn có cán bộ tốt thì “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Do đó, việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở giáo dục chính trị tại đơn vị là một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu mà lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền Bắc Ninh chỉ đạo.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) cấp huyện, thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy và ủy ban nhân dân cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Có các chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện.

Trung tâm chính trị thành phố Từ Sơn
Trung tâm chính trị thành phố Từ Sơn

Hiện nay trên đại bàn tỉnh Bắc Ninh có tổng số là 8 trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, các TTBDCT đã thực hiện đầy đủ và cơ bản đảm bảo chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đến nay, các TTBDCT trên địa bàn đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 44.200 cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên tổng 344 lớp được tổ chức.

Đồng thời, các trung tâm chính trị luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên trách; thường xuyên kiện toàn, duy trì tốt và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức. Toàn tỉnh có 34 cán bộ, giảng viên (cán bộ quản lý 17, giảng viên chuyên trách 11, cán bộ hành chính 6), 116 giảng viên kiêm chức cấp huyện, trong đó 100% giảng viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 80% giảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Các lớp bồi dưỡng đều đã được Trung tâm Chính trị huyện đưa nội dung học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào trong từng bài giảng, đặc biệt là những nội dung mới, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện. Sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tổ chức, Hội đồng giáo dục lý luận Trung ương chưa triển khai tài liệu mới, các bài giảng theo tài liệu cũ chỉ có thông tin Nghị quyết Đại hội Đảng đến Đại hội XII. Tuy nhiên để cập nhật những nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, các bài giảng đã được nghiên cứu, bổ sung những nội dung mới của Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với nội dung bài giảng; đồng thời gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã giúp đội ngũ cán bộ đảng viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; kịp thời đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, từng bước đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện; chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Đình Đồng

...