13/08/2022 lúc 09:41 (GMT+7)
Breaking News

Thanh tra Chính phủ: Dấu ấn 2021 qua những con số

Năm 2021, ngành thanh tra đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Năm 2021, ngành thanh tra đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thực hiện tiếp công dân định kỳ. Ảnh: VGP

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2021, toàn ngành đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 6.690 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 4.694 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, đã thu hồi 115.841 tỷ đồng, 627 ha đất; xử lý hành chính 3.267 tổ chức, 8.724 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 77 vụ, 108 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 809 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật.

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch thanh tra năm 2021, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước ban hành quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Về công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra, toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 6.690 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 4.694 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 70,2% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 115.841 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 42,4%), 627 ha đất; xử lý hành chính 3.267 tổ chức, 8.724 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 77 vụ, 108 đối tượng; đã khởi tố 17 vụ, 70 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 809 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt tỉ lệ 84,4%).

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Kiểm tra tại 10.310 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 251 đơn vị vi phạm; kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập là 4.618 cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiến hành 5.463 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 365 vụ việc vi phạm, 556 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 107,2 tỷ đồng; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.270 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý 196 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 31.040 cán bộ, công chức, viên chức. Có 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Phát hiện 51 vụ việc, 83 người liên quan đến tham nhũng.

Nhìn thẳng vào những tồn tại và hạn chế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu toàn ngành tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đó là, còn có cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian báo cáo và kết luận thanh tra. Công tác quản lý nhà nước về thanh tra còn có những hạn chế nhất định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn còn phức tạp. Một số địa phương chưa giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, còn tình trạng công dân khiếu kiện đông người lên trung ương; nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, tỉ lệ thấp hơn so với mục tiêu đề ra.

Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều lĩnh vực.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu, xảy ra vi phạm, có dư luận xã hội phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật chuyên ngành.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập