17/06/2024 lúc 17:59 (GMT+7)
Breaking News

NQ 41 của Bộ Chính trị đáp ứng đúng mong đợi của giới doanh nhân và của thực tiễn xã hội trong giai đoạn mới

Ngày 10/10/2023 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (gọi tắt là NQ41). Nghị quyết 41 thay thế cho Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH và hội nhập quốc tế. NQ 41 được ban hành đáp ứng đúng mong đợi của giới doanh nhân và của thực tiễn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết 41 thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới công tác xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh

NQ 41 xác định mục tiêu chung là: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước”. Đồng thời cũng xác định cụ thể mục tiêu đến năm 2030 là: “Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn” và mục tiêu đến năm 2045 là: “Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu”.

Không chỉ là những mục tiêu chung, Nghị quyết còn xác định các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn; trong đó đến năm 2030 là có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp; khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước, khoảng 32 - 38% tổng việc làm trong nền kinh tế; có ít nhất 70 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường đạt trên 1 tỷ USD; khoảng 65 - 70% chủ doanh nghiệp có trình độ đại học trở lên...

Để đạt được những chỉ tiêu cụ thể đó, cũng theo Nghị quyết 41, cần tập trung thực hiện nhóm 7 nhiệm vụ, giải pháp về phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, bao gồm:  

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

3. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

4. Xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

5. Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

6. Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Với những nội dung được thể hiện trong văn bản, NQ 41 của Bộ Chính trị đã đáp ứng đúng mong đợi của giới doanh nhân và của thực tiễn xã hội; được cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân nồng nhiệt đón mừng, tin tưởng.

Nghị quyết 41 mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ cả về lượng và chất của cộng đồng các doanh ngiệp, doanh nhân Việt Nam

Trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng; kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc; ngày càng khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tính đến tháng 3/2024, cả nước có khoảng 920.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nền kinh tế còn có sự tham gia của khoảng 32.000 hợp tác xã, và 5,2 triệu cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp, đội ngũ doanh nhân đã lên đến hàng triệu người. Một số doanh nghiệp phát triển đạt tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh việc khẳng định những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, Nghị quyết số 41-NQ/TW cũng chỉ ra những hạn chế trong việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời gian qua, đó là: Sự phát triển đội ngũ doanh nhân chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, năng lực kinh doanh, kỹ năng quản trị còn hạn chế; số doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt các chuỗi cung ứng còn ít; tính liên kết, hợp tác, khả năng tận dụng cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn yếu. Còn một bộ phận doanh nhân đạo đức, văn hoá kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc chưa cao, còn vi phạm pháp luật, cấu kết với cán bộ, công chức viên chức suy thoái, chạy theo lợi ích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân. Một số cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chậm được triển khai, hiệu quả chưa cao. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nhân...

Vì vậy, Nghị quyết 41 được kỳ vọng sẽ tạo định hướng vững chắc, góp phần tích cực đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, tạo động lực mới, vị thế mới để mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ cả về lượng và chất của cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Đồng thời là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới tạo động lực để phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Để quá trình thực hiện Nghị quyết 41 đạt kết quả tốt, ngày 09/5/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và địa phương tổ chức triển khai nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 41, trên tinh thần đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, lấy doanh nhân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân đầu tư kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Cùng với đó, với ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết 41, ngày 10/5/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị. Mục đích của Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị. Việc tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới công tác xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong số rất nhiều việc phải triển khai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân giai đoạn 2026 - 2030 nhằm khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp học tập nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; hoàn thiện Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách hình thành và phát triển doanh nghiệp dân tộc nhằm phát huy vai trò tiên phong trong một số ngành, lĩnh vực mới nổi, có lợi thế cạnh tranh nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ”. Cùng đó, xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ doanh nhân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo lập lực lượng doanh nhân có tầm nhìn, trí tuệ, có tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, có đạo đức và văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội…

Để NQ 41 đi vào thực tiễn đời sống doanh nghiệp, doanh nhân, các doanh nhân cũng cần quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 66 của Chính phủ; nâng cao nhận thức vai trò của văn hoá doanh nghiệp; tăng cường chuẩn mực đạo đức kinh doanh gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, các phong trào thi đua yêu nước, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; coi trọng tham gia giao lưu, ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới. Bên cạnh đó, cần có ý thức rõ về tác động và những hậu quả khôn lường của tham nhũng, tiêu cực, từ đó kiên quyết thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kinh doanh; góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm công khai minh bạch, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và lao động sáng tạo, với khát vọng vươn lên xây dựng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, góp phần vào công cuộc phát triển đất nước văn minh, giàu mạnh./.

Ths. Phạm  Đình Thăng

...