03/12/2022 lúc 06:35 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định: Căn cứ tình hình chung để quyết định thực hiện một số mô hình mới về sắp xếp tổ chức bộ máy

Ngày 2/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã ký ban hành Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo nội dung Thông báo, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 29/7, sau khi nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất kết luận:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Thông báo Kết luận số 16-TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định căn cứ tình hình chung của tỉnh và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để quyết định thực hiện một số mô hình, gồm: Hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chỉ đạo tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình, gồm: Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Tổ chức cấp uỷ cấp huyện đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện; Chánh Văn phòng cấp uỷ cấp huyện đồng thời là Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Dừng thực hiện thí điểm và sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị đối với các mô hình: Văn phòng Huyện uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân của các huyện Giao Thuỷ, Nam Trực, Vụ Bản; Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Vụ Bản.

“Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy, Nam Trực, Vụ Bản xây dựng đề án sắp xếp lại các mô hình trên theo mô hình chung của hệ thống chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/10/2022”, theo Thông báo.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định.

Trong Thông báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh theo chức năng nhiệm vụ quán triệt, triển khai, thực hiện Thông báo Kết luận số 16-TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị và Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Thông báo kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trần Quốc Khải

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập