08/12/2023 lúc 02:51 (GMT+7)
Breaking News

Lợi nhuận quý 4 của Văn Phú – Invest tăng gần 19%

Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest (mã chứng khoán: VPI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021.

Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest (mã chứng khoán: VPI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021.

Lợi nhuận quý 4 của Văn Phú – Invest tăng gần 19%

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 1.982,3 tỉ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp ở mức 1.541,5 tỉ đồng, tăng 73,5%.

Biên lợi nhuận quý 4 của doanh nghiệp ở mức 22,3%, thấp hơn 6% so với kỳ năm trước do năm 2021 doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu tới từ cao tầng An Hưng. Giá trị lợi nhuận gộp của doanh nghiệp là 440,7 tỉ đồng.

Với hoạt động tài chính, doanh thu và chi phí tài chính quý 4 của Văn Phú – Invest lần lượt giảm 29% và 52,6% so với cùng kỳ, xuống mức 29,8 và 29,7 tỉ đồng. Về chi phí, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Văn Phú – Invest lần lượt tăng 85,5% và 154,6% so với cùng kỳ, đạt mức 105,2 tỉ đồng và 60,6 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt mức 276,7 tỉ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt mức 255,6 tỉ đồng và 258 tỉ đồng, tăng 18,6% và 19,4%.

Luỹ kế 4 quý của năm 2021, Văn Phú – Invest ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ở mức 2.622,1 tỉ đồng và 362,5 tỉ đồng, tăng 23,3% và 18,1% so với cùng giai đoạn năm 2020. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 85% chỉ tiêu doanh thu và 105% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 được các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.