BITEXCO - Góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ kiến trúc thế giới

BITEXCO - Góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ kiến trúc thế giới và 3 bí quyết thành công

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp với việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc - đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Cách đây 78 năm, ngày 13/10/1945, mặc dù đất nước mới giành được độc lập, còn bộn bề với nhiều công việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho giới Công thương Việt Nam nhằm động viên, đặt niềm tin và khẳng định vai trò, sứ mệnh của doanh nhân. Trong bức thư Bác viết “...Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…” (Trích “Thư Bác Hồ gửi giới công thương Việt Nam” trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam). Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới công thương và nhiều doanh nhân đã có những nghĩa cử cao đẹp, đóng góp cho “Quỹ Độc lập” và “Tuần lễ Vàng”, đảm bảo hoạt động của chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập, đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm tháng chiến tranh và sau khi hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, ngành công thương đã đóng vai trò quan trọng, nhất là trong giai đoạn khó khăn chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng được khẳng định. Đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân. Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Cùng với sự ghi nhận, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân thông qua các chỉ thị, nghị quyết. Đặc biệt, ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với sự nỗ lực, đoàn kết, trí tuệ của đội ngũ doanh nhân, chắc chắn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển nhanh, bền vững.

BBT