24/09/2023 lúc 11:41 (GMT+7)
Breaking News

Đơn giản hóa thủ tục, điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một nhu cầu hợp pháp của mọi tổ chức, gia đình, cá nhân đang sử dụng, quản lý đất đai nhằm khai thác tối đa lợi ích kinh tế, tài chính mà đất đai đem lại, đó là một nhu cầu cấp bách đặc biệt là ở những đô thị lớn. Hiện pháp luật về đất đai qua các thời kỳ đã không ngừng được hoàn thiện, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong cuộc sống.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một nhu cầu hợp pháp của mọi tổ chức, gia đình, cá nhân đang sử dụng, quản lý đất đai nhằm khai thác tối đa lợi ích kinh tế, tài chính mà đất đai đem lại, đó là một nhu cầu cấp bách đặc biệt là ở những đô thị lớn. Hiện pháp luật về đất đai qua các thời kỳ đã không ngừng được hoàn thiện, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong cuộc sống.

 

Liên quan đến ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Nam cho rằng, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở còn khó khăn về điều kiện, thủ tục, tiền chuyển mục đích sử dụng đất quá cao so với thu nhập của người dân. Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 7207/BTNMT-PC gửi Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, về vấn đề rà soát, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở còn khó khăn về điều kiện, thủ tục: Pháp luật về đất đai qua các thời kỳ đã không ngừng được hoàn thiện, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong cuộc sống. Luật Đất đai năm 2013 đã được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 52, 57 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở) thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trên cơ sở căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Ảnh minh họa - Internet

Trình tự, thủ tục cho phép chuyền mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và thành phần hồ sơ quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc tổ chức triển khai quy định nêu trên từ năm 2014 đến nay với thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục rõ ràng để các địa phương thực hiện. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam giám sát việc tổ chức thực hiện tại địa phương đảm bảo thủ tục đơn giản đúng quy định (đã được phân cấp cho địa phương).

Về vấn đề tiền chuyển mục đích sử dụng đất quá cao so với thu nhập của người dân: Việc xác định giá đất được quy định tại các Điều 112, Điều 114 Luật Đất đai.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể tại địa phương. Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Điều 112 Luật Đất đai 2013 quy định, việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá; Theo thời hạn sử dụng đất; Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất; Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.