05/02/2023 lúc 21:26 (GMT+7)
Breaking News

Bamboo Capital muốn chào bán 266 triệu cp cho cổ đông, 250 triệu cp đấu giá

CTCP Bamboo Capital lên kế hoạch chào bán 266 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 250 triệu cổ phiếu qua hình thức đấu giá. Nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của Bamboo Capital sẽ tăng từ 5.033 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng.
Bamboo Capital muốn chào bán 266 triệu cp cho cổ đông, 250 triệu cp đấu giá

CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa công bố nghị quyết triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến được thực hiện từ ngày 22/6 đến ngày 11/7.

Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Tờ trình thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; tờ trình thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần; các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, Bamboo Capital sẽ chào bán hơn 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện 2:1.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đấu giá 250 triệu cổ phiếu ra công chúng có giá chào bán khởi điểm tối thiểu 70% giá khởi điểm bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường, tính đến ngày ra nghị quyết chào bán.

Bamboo Capital sẽ dùng 5.000 tỷ đồng dự kiến thu được từ các đợt phát hành góp vốn vào BCG Finanical, qua đó tăng vốn cho Bảo hiểm AAA, phát triển thêm các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và hướng đến mục tiêu niêm yết trong ba năm tới.

Thông qua BCG Financial, Bamboo Capital sẽ đầu tư thêm mảng fintech của Công ty Bamboo ID để phát triển ứng dụng ngân hàng số, đầu tư dài hạn vào mảng ngân hàng và M&A các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Vào cuối 2021, doanh nghiệp vừa chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 67,4 triệu với giá 12.000 đồng/cp. Đến đầu năm nay, doanh nghiệp này phát hành thành công tiếp 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 20.000 đồng/cp. Qua đó, vốn điều lệ đạt mức 5.033 tỷ đồng.

Châu Hiệp
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập