30/09/2023 lúc 19:39 (GMT+7)
Breaking News

An toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng phát triển KTXH

Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới vừa được Ban Bí thư ban hành trong ngày 25/5/2023 vừa qua.

CSGT Đồng Nai "tiếp sức" người dân về quê ăn Tết – (Ảnh: Internet)

Trong Chỉ thị số 23-CT/TW đánh giá sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kéo theo đó là góp phần thay đổi tích cực trong nhận thức, ý thức về chấp hành luật giao thông từ phía người dân. Đó là tiền đề cơ bản để Chỉ thị số 23-CT/TW tiếp tục đề ra mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Chưa dừng lại ở đó, Chỉ thị cũng đã nêu rõ mặc dù có những thành công nhưng trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội; văn hóa giao thông vẫn chưa thật sự rõ nét; vẫn có tình trạng buông lỏng những vi phạm; cũng như việc giải quyết ùn tắc giao thông tại các thành phố, đô thị vẫn còn diễn ra và gây nhiều khó khăn trong việc giải quyết….

Theo đó, Ban Bí thư cũng đã đề ra những nhiệm vụ thiết yếu từ Chỉ thị số 23-CT/TW. Đó chính là cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức, văn hóa giao thông trong người dân và cán bộ; góp phần tích cực trong các công tác giao thông được thực hiên hiệu quả. Đồng thời từng bước  nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; và là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Song song với đó là hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm; đề cao đạo đức của cán bộ, chú trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Và khuyến khích việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đặc biệt là coi trọng công tác ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông.

Cụ thể 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Chỉ thị số 23-CT/TW đề ra:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời siết chặt trật tự, kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông. Đề cao vai trò người đứng đầu trong việc làm gương, và tích cực vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội. Xác định các chủ trương đầu tư làm phát sinh gia tăng nhu cầu giao thông lớn phải có đánh giá tác động về trật tự, an toàn giao thông.

3. Từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông qua luôn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm.

4. Chú trọng vào đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông. Thực hiên tốt việc hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông; lồng ghép nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan đến giao thông. 

5. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ Trung ương đến địa phương theo hướng thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. 

6. Khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, trọng điểm là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông; quan tâm phát triển hệ thống công trình giao thông ngầm, giao thông trên cao.

Theo đó, Ban Bí thư đã có sự phân cấp quyền với các cơ quan, cụ thể là các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị. Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo hoàn thiện các văn bản pháp luật về giao thông. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức phát động; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan giúp Ban Bí thư hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị… Qua đó có thể thấy, mỗi cơ quan chuyên trách đều có chức năng, nhiệm vụ thực hiện hiệu quả Chỉ thị./.

Trí Đức - Hoàng Châu