27/09/2023 lúc 14:25 (GMT+7)
Breaking News

141 lãnh đạo, quản lý Tổng cục thuế chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn

VNHN - Qua kiểm tra, còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

VNHN - Qua kiểm tra, còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

 

Nội dung tại kết luận thanh tra (Ảnh: MT)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL); bổ nhiệm công chức, viên chức (CCVC) lãnh đạo, quản lý; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ CCVC và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo kết luận thanh tra, về cơ bản CCVC lãnh đạo, quản lý của Tổng cục đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung, quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế khi tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Một số trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không được tín nhiệm cao Tổng cục Thuế và các đơn vị đã xem xét, không bổ nhiệm lại.

Tuy nhiên, qua kiểm tra còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (1 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng cục trưởng và 140 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng Cục Thuế) chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế: Thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục…

Đồng thời, có 4 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu; 8 trường hợp lãnh đạo quản lý cấp phòng, chi cục nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương; 2 trường hợp được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật CBCC.

Về trình tự thủ tục bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ, hồ sơ không có văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; một số biên bản họp tại vụ, cục, chi cục chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; một số hồ sơ bổ nhiệm nguồn nhân sự từ nơi khác, không có tài liệu thể hiện việc gặp người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm… Một số hồ sơ bổ nhiệm lại không có tài liệu thể hiện việc Thủ trưởng đơn vị sử dụng trực tiếp nhận xét, đề xuất bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại; không có tờ trình của Phòng Tổ chức cán bộ trình Cục trưởng ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...

Từ kết luận trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ quy định về quản lý biên chế; số người làm việc trong đơn vị SNCL; bổ nhiệm CCVC lãnh đạo, quản lý; nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; số cấp phó; quản lý hồ sơ CCVC.

Rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác sử dụng và quản lý công chức, viên chức để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của cơ quan quản lý cấp trên.

Thường xuyên đánh giá lại việc chưa sử dụng hết số biên chế công chức được giao báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp; đảm bảo thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, ĐVSNCL theo đúng chỉ tiêu kế hoạch và quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan rà soát, cử CCVC còn thiếu tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo hết năm 2019 phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị báo cáo Bộ Tài chính làm việc với cấp ủy địa phương để đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm đối với 04 Cục trưởng khi đã quá tuổi; đồng thời đánh giá về năng lực, phẩm chất, đạo đức, sự tín nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, sự đánh giá, xếp loại trong thời gian được giao giữ chức vụ Cục trưởng, đảm bảo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn công tác cán bộ tại địa phương; thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Đối với 08 trường hợp được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục hiện giữ ngạch cán bộ và tương đương, đến hết năm 2019 nếu không được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì chỉ đạo thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đối với 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo Luật CBCC, đề nghị Tổng cục Thuế rà soát thực hiện theo đúng thông báo Kết luận số 43 ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Kết luận 48 ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng, không phù hợp, có sai phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp từ tháng 6/2012 đến nay.

Mặt khác, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan những tồn tại, hạn chế để có hình thức xử lý phù hợp, có biện pháp khắc phục ngay.../.