31/01/2023 lúc 16:30 (GMT+7)
Breaking News

Yên Bái: Phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức và người dân

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp chính quyền, đoàn thể ở Yên Bái quan tâm, triển khai. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và toàn thể người dân.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp chính quyền, đoàn thể ở Yên Bái quan tâm, triển khai. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và toàn thể người dân.

Tỉnh Yên Bái đã ban hành một loạt các kế hoạch, đề án, nghị quyết, quyết định để tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân như: Đề án "Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 - 2015”; Nghị quyết số 16 về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021”; Quyết định: 06, 62, 431; Kế hoạch số 93, 130, 41 và Quyết định số 10 phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021”; kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và theo giai đoạn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh;...

Cuộc họp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân năm 2021.  

Từ năm 2013 đến nay tỉnh Yên Bái đã tổ chức được gần 8.700 hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho khoảng 600.000 người; tham mưu với tỉnh tổ chức gần 100 hội thi, cuộc thi thu hút trên 35.000 lượt người tham dự; biên soạn, phát hành gần 120.000 tài liệu tuyên truyền gồm: bản tin chuyên đề, sách hỏi đáp pháp luật, tờ rơi tuyên truyền, đề cương tuyên truyền, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khác… trong đó có trên 1.200 tài liệu được phát hành bằng tiếng dân tộc; đăng tải thông tin tuyên truyền trên báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử với hàng ngàn tin, bài tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức và nhân dân.

Do đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng chất lượng, hiệu quả, có sức lan tỏa, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập