25/05/2022 lúc 17:12 (GMT+7)
Breaking News

Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030

VNHN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan liên quan về việc triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030.

VNHN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan liên quan về việc triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030.

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã sẽ được hỗ trợ bằng những giải pháp, chính sách nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững - Ảnh: Nguồn: Tapchitaichinh.vn

Chiến lược được xây dựng với mục tiêu đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2011 - 2020, chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời xác định mục tiêu, định hướng chung cũng như định hướng theo vùng, lãnh thổ, ngành, lĩnh vực, từ đó xây dựng nhiệm vụ, giải pháp, chính sách hỗ trợ lâu dài nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn 2021 - 2030 nhanh và bền vững.

Theo đó, dự kiến từ tháng 1/2020 - 12/2020 sẽ triển khai xây dựng Chiến lược. Cụ thể, từ tháng 3/2020 đến cuối tháng 6/2020, các bộ, ngành và UBND 63 tỉnh, thành phố tiến hành xây dựng Báo cáo định hướng Chiến lược trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Sau đó, các bộ, ngành liên quan sẽ xây dựng 15 báo cáo chuyên đề đánh giá kế hoạch thực hiện giai đoạn 2011 - 2020, hạn chế, nguyên nhân và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 để làm rõ thêm một số nội dung phục vụ xây dựng Chiến lược.

Báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030 sẽ được Bộ KH&ĐT tổng hợp, xây dựng và lấy ý kiến góp ý thông qua các hội thảo lấy ý kiến. Báo cáo sẽ được hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2020, đầu năm 2021.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập