28/05/2022 lúc 01:52 (GMT+7)
Breaking News

Hưng Yên: Văn Phòng UBND tỉnh thực thi theo Quyết định mới

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2021.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2021.

Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực ngoại vụ của tỉnh; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh được quy định tại Điều 2 của Quyết định với 14 nhiệm vụ và quyền hạn.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá ba Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Chánh Văn phòng, giúp Chánh Văn phòng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Chánh Văn phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm thay Chánh Văn phòng điều hành các hoạt động của Văn phòng. Phó Chánh Văn phòng không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ, ban thuộc Văn phòng, bao gồm: Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh tế 1;  Phòng Kinh tế 2; Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Nội chính; Phòng Ngoại vụ; Phòng Hành chính - Quản trị; Ban Tiếp công dân tỉnh (có con dấu riêng để phục vụ công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật).

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng là Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên 

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập