24/09/2023 lúc 11:36 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: Thu đấu giá quyền sử dụng đất mới đạt gần 25% kế hoạch năm

Giai đoạn 2022 - 2023, Hà Nội đặt mục tiêu đấu giá 1.084,82 ha đất; dự kiến số tiền trúng đấu giá khoảng 104.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2022, sẽ đấu giá 507 dự án với tổng diện tích đất 422,07 ha. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm đã thu được khoảng 3.106 tỷ đồng từ đấu giá đất, đạt 24,94% kế hoạch.
Hà Nội: Thu đấu giá quyền sử dụng đất mới đạt gần 25% kế hoạch năm

Cùng với đó, kế hoạch thu tiền sử dụng đất của thành phố cũng chỉ đạt 29,22% (tương ứng 5.845 tỷ đồng), thu tiền thuê đất đạt 20,49% (tương ứng 1.127 tỷ đồng). Các ngành chức năng tiếp tục xác định nghĩa vụ tài chính theo quyết định giao đất, cho thuê đất đối với 42 dự án, dự kiến thu 9.434,3 tỷ đồng.

Hiện, thành phố đang tập trung triển khai dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; đã thực hiện xong hạng mục đo đạc trên 27/27 địa bàn và hoàn thành đo đạc bản đồ ngoại nghiệp, tổ chức nghiệm thu 477/489 xã, phường, thị trấn.

Theo UBND thành phố Hà Nội, đến nay, giao đất dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đã đạt 81,16% (tương ứng với 397,7ha), cụ thể 40.535 hộ/49.945 hộ đủ điều kiện đã được nhận bàn giao đất dịch vụ; 9.410 hộ còn lại (tương ứng với 142,7 ha) chưa được giao đất dịch vụ.

Thành phố đang đôn đốc các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện giao đất dịch vụ cho các hộ đủ điều kiện, hoàn thành trong năm 2022.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cùng với việc kê khai, đăng ký đất đai lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư đạt 99,6%; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 71,8%; cấp cho người mua nhà tái định cư đạt 93,02%; cấp cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp đạt 99,21%.

Ngoài ra, Hà Nội cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các tổ chức được 21.969 thửa đất; cho các cơ sở tôn giáo đạt 67,80%; cho các cơ sở tín ngưỡng đạt 45,10%.

Châu Hiệp