03/12/2022 lúc 23:14 (GMT+7)
Breaking News

Giao thông Đèo Cả (HHV) lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 giảm 30%

CTCP Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu tăng 71,9% so với cùng kỳ, đạt 614 tỷ đồng. Tuy vậy lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 giảm 30% so với cùng kỳ, đạt 77 tỷ đồng.

CTCP Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu tăng 71,9% so với cùng kỳ, đạt 614 tỷ đồng. Tuy vậy lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 giảm 30% so với cùng kỳ, đạt 77 tỷ đồng.

Giao thông Đèo Cả (HHV) lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 giảm 30%

Trong cơ cấu doanh thu của Giao thông Đèo Cả, doanh thu từ hoạt động vận hành các trạm thu phí đạt gần 340 tỷ đồng, đóng góp trên 55% tổng doanh thu. Mảng xây lắp mang về gần 265 tỷ đồng doanh thu, đóng góp khoảng 43% tổng doanh thu. Số còn lại là doanh thu từ hoạt động duy tu, bảo dưỡng cầu đường, từ cung cấp dịch vụ trung chuyển và các doanh thu khác. Dù doanh thu xây lắp cũng khá lớn, nhưng lợi nhuận chính của Giao thông Đèo Cả đến từ hoạt động vận hành các trạm thu phí, chiếm khoảng 90% tổng lợi nhuận gộp cả quý.

Chi phí tài chính trong quý hơn 142 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ, đây chủ yếu là chi trả lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 11 tỷ đồng, xuống còn gần 25 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021 Giao thông Đèo Cả còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 215 tỷ đồng (giảm 126 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Dư vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 20.800 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Kết quả, quý 4 Giao thông Đèo Cả lãi sau thuế hơn 77 tỷ đồng, giảm đến 29,9% so với số lãi 110 tỷ đồng quý 4/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 66 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu Giao thông Đèo Cả đạt 1.859 tỷ đồng, tăng đến 54,8% so với năm trước đó. Chi phí vốn, chi phí tài chính tăng cao, trong khi phần lãi từ các công ty liên doanh liên kết lại giảm (giảm 38 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 12 tỷ đồng). Tuy vậy trong năm công ty ghi nhận khoản doanh thu khác gần 20 tỷ đồng (tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ) và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm.

Những yếu tố trên tác động khiến cho lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 293 tỷ đồng, tăng 66,8% so với lợi nhuận đạt được năm 2020 và vượt 35% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập