04/10/2022 lúc 04:38 (GMT+7)
Breaking News

Công an tỉnh Ninh Thuận: “Thanh bảo kiếm" bảo đảm an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển và lớn mạnh của tỉnh nhà, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đã chủ động quán triệt, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhanh chóng củng cố về tổ chức, từng bước đổi mới về tư duy, nếp nghĩ, cách làm, vận dụng lý luận vào thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác với những thành tích rất đáng tự hào.

PV: Thưa đồng chí, sự phát triển về kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm thành lập và đổi mới có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Xin đồng chí hãy cho biết phương châm hành động, mục tiêu của lực lượng Công an trong thời gian tới nhằm góp phần cho việc phát triển chung của tỉnh.

Đại tá, ThS. Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh: Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị (ANCT), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận luôn xác định tôn chỉ, mục tiêu lớn nhất chính là bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, phục vụ hiệu quả công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi, an toàn, củng cố nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận phát triển bền vững, giàu đẹp.

Đại tá, ThS. Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận - ảnh: Công an Ninh Thuận

Những năm gần đây, Công an tỉnh Ninh Thuận đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ ANCT, bảo đảm TTATXH, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; kéo giảm tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông... xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, lành mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là quân sự, biên phòng làm tốt công tác tham mưu xây dựng, củng cố thực lực cách mạng ở cơ sở gắn với xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; hạn chế những tác động của số đối tượng bên ngoài, số đối tượng trọng điểm; góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Để tiếp tục bồi đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra sức thi đua, lập thành tích, quyết tâm hoàn thành tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình và giải quyết các vụ việc ngay từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở; tập trung đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền kích động quần chúng nhân dân gây rối ANTT, biểu tình, bạo loạn. Bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh vùng tôn giáo, vùng dân tộc, an ninh nông thôn; không để bị động bất ngờ, không để hình thành các tổ chức đối lập, các tổ chức xã hội dân sự. Tuyệt đối giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm - ảnh: Công an Ninh Thuận - - ảnh: Công an Ninh Thuận

Hai là, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030”. Phấn đấu trong thời gian tới, tập trung giải quyết 90% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tỷ lệ điều tra, khám phá án các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong khởi tố, điều tra, bắt, giam giữ, thi hành án hình sự, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Ba là, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ… Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; nhất là thực hiện hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD và Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bốn là, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về ANTT, tuyến biển, vùng dân tộc, vùng đồng bào theo tôn giáo, khu vực triển khai các dự án kinh tế lớn.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”; chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng Công an xã, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáu là, tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm..." - ảnh: Công an Ninh Thuận

PV: Lực lượng Công an xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Xin đồng chí hãy cho biết những chiến công, thành tích đáng biểu dương của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua.

Đại tá, ThS. Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đã chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT, bảo đảm TTATXH, đấu tranh, phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở; xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, lớp lớp thế hệ CBCS Công an tỉnh Ninh Thuận luôn khẳng định và phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, thể hiện tư duy sắc bén về nghiệp vụ, tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo; đồng thời, đã đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành, nhất là lực lượng quân sự, biên phòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đã triển khai các biện pháp bảo đảm ANCT, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng chống đối; không để hình thành, phát triển các tổ chức, hội nhóm chính trị đối lập; hoạt động khủng bố, biểu tình, bạo loạn, gây rối ANTT. Tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc có liên quan đến yếu tố dân tộc, tôn giáo, các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường; không để hình thành điểm nóng về ANTT, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế; an ninh thông tin - truyền thông, an ninh mạng, an ninh vùng tôn giáo, vùng dân tộc, an ninh xã hội.

Đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tham mưu triển khai và đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở; phấn đấu kiềm chế tội phạm, làm giảm trọng án và các vụ việc phức tạp. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý hoạt động của các loại đối tượng trọng điểm, nhất là đối tượng hình sự, ma túy, xâm phạm trật tự xã hội; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự nhất là tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”, các tai, tệ nạn xã hội, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ các dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Từ năm 2011 đến nay, đã khám phá 152 chuyên án, làm rõ 1431 đối tượng, khởi tố 716 vụ /982 bị can. Một số vụ án trọng điểm đã được điều tra, khám phá có thể kể đến như: Khám phá vụ án đối tượng Vichit Vong Sa Kham Seng (quốc tịch Lào) cùng đồng bọn vận chuyển trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ (4/2010); Khám phá thành công Chuyên án 515M trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia (6/2015), thu giữ 1,5 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác liên quan; Bắt giữ đối tượng Nguyễn Nicolas (quốc tịch Pháp) sử dụng công nghệ cao trộm cắp tài sản (02/2015); Đấu tranh với nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền lên đến 810 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Gia Bảo cầm đầu (11/2021); Chuyên án đấu tranh với ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hệ thống website ibot86.com (12/2021)…

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận tham gia các chốt bảo đảm an ninh, trật tự trong phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh: Công an Ninh Thuận - ảnh: Công an Ninh Thuận

Đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tập trung nguồn lực để tổ chức triển khai, thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với 11 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân; tiến hành phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy đến Công an cấp xã. Tham mưu triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao nhất trong thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; góp phần quan trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi phương thức làm việc nhằm phục vụ tốt nhất cho Nhân dân, doanh nghiệp. Trong công tác này, Ninh Thuận là một trong 26 tỉnh, thành phố đạt kết quả nổi bật, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương; phối hợp kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối ANTT tại địa bàn, hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Đã triển khai lực lượng bảo đảm ANTT tất cả các khu cách ly y tế tập trung, khu điều trị bệnh nhân COVID-19, bệnh viện dã chiến, các khu vực, địa bàn, địa điểm phong tỏa với 10.628 lượt CBCS tham gia; thành lập Tổ truy vết của Công an các cấp với 3.509 lượt CBCS tham gia, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Y tế trong truy vết, truy nguồn, làm rõ các nguồn lây, các trường hợp có yếu tố dịch tễ để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát không để dịch lây lan trong cộng đồng. Trong thời điểm dịch COVID-19 đã tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh hoạt động lộng hành, kiểm soát hiệu quả phương tiện vận tải, bảo đảm lưu thông hành hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch và sinh hoạt của người dân. CBCS Công an toàn tỉnh đã quyên góp và huy động sự hỗ trợ của các mạnh thường quân cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương bằng tiền và hiện vật với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Với những chiến công và thành tích vẻ vang, trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ Công an và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đến nay, lực lượng CAND tỉnh Ninh Thuận đã có 2.179 lượt tập thể và 3.152 lượt cá nhân vinh dự được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen trong công tác và chiến đấu. Những phần thưởng cao quý trên chính là sự ghi nhận, là nguồn động viên tinh thần to lớn của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với biết bao thế hệ CBCS lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đã và đang ngày đêm cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết, đam mê, lòng yêu ngành, yêu nghề và niềm tin sắt son trên trận tuyến thầm lặng, giữ vững sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Công an tỉnh Ninh Thuận đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (7/1/2011) - ảnh: Công an Ninh Thuận 

PV: Xin đồng chí hãy cho biết quá trình triển khai thực hiện và những kết quả ban đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá, ThS. Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị) mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng CAND. Nghị quyết đã tiếp tục khẳng định vai trò “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của lực lượng CAND. Nghị quyết được ban hành hoàn toàn phù hợp, thống nhất và đặt trong tổng thể chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà toàn Đảng ta đang nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng lực lượng CAND, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã bám sát quan điểm chỉ đạo và mục tiêu được xác định tại Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và nội dung cốt lõi của Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị nhằm khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp một cách tập trung, không dàn trải, bám sát tình hình ANTT và bảo đảm phù hợp với tình hình công tác xây dựng lực lượng của Công an tại địa phương; gắn với thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Trước mắt, Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị nhằm thống nhất nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong nỗ lực xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và Đảng ủy Công an các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt, đồng thời, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 và Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương vào nghị quyết và chương trình hành động.

Kế hoạch số 118 và Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương vào nghị quyết và chương trình hành động - ảnh: Công an Ninh Thuận

Một trong những nội dung đã triển khai và đạt kết quả ban đầu phấn khởi có thể nhắc đến là việc thực hiện nghiêm chủ trương điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã điều động, bố trí 245 cán bộ Công an chính quy về công tác tại 47/47 xã. Chủ trương bố trí Công an xã chính quy đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân. Lực lượng Công an xã chính quy đã trực tiếp gần dân, giúp đỡ Nhân dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân; chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, nổi lên về ANTT từ sớm, ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân tỉnh Ninh Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”; qua đó, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm bố trí quỹ đất; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.

Lực lượng Công an tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, kỹ thuật và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại cho Công an các đơn vị, địa phương để áp dụng vào thực tiễn công tác và phục vụ hiệu quả nhất cho việc triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; tiếp tục bổ sung thông tin công dân để phục vụ cho công tác quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm theo hướng hiện đại.

Thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ ANCT, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND tại địa phương, nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, thống nhất quản lý của chính quyền địa phương, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền và sự quan tâm, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự tin yêu, đùm bọc, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với tình hình thực tế nhằm góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp của tỉnh nhà.

PV/ Xin cảm ơn đồng chí Đại tá, ThS. Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, kính chúc sức khỏe đồng chí.

Nguyễn Hương

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập