Sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển toàn diện, bền vững

Thứ 4, 16/09/2020 06:09 (GMT+7)

VNHN - Khái quát những điều kiện cần và đủ để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong bài viết mới nhất của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhấn mạnh tư tưởng chiến lược của Ðảng ta về phát triển tổng thể đất nước trong giai đoạn tới.

Ðó là phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Ðảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển toàn diện, bền vững

Ảnh minh họa

Phần phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Ðại hội XIII và giai đoạn sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà Ðại hội đề ra. Trong đó, nhóm ưu tiên hàng đầu là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước… Ðáng chú ý, phải tạo được những bước đột phá thật sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và cụ thể như: Huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các chủ thể kinh tế và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh…

Vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Ðảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phù hợp điều kiện thực tế ở cơ sở, Ðảng bộ phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu có thêm động lực sớm đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 vào cuộc sống. Theo đó, song song nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả, Ðảng bộ phường 3 đề ra giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa phường phát triển toàn diện, bền vững. Trên cơ sở kết quả nhiệm kỳ trước với 19 chỉ tiêu đạt và bốn chỉ tiêu vượt so nghị quyết đề ra, nhiệm kỳ mới, Ðảng bộ phường 3 tiếp tục giữ vững chuẩn văn minh đô thị; tận dụng lợi thế từ các dự án lớn được đưa vào khai thác, tạo đà tăng nhanh tỷ lệ thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Là địa bàn trung tâm của TP Bạc Liêu, với cơ cấu kinh tế được xác định là thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 70%, công nghiệp - xây dựng 30%, Ðảng bộ phường 3 khuyến khích nhân dân mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; định hướng phát triển mặt hàng đặc trưng; tăng cường phối hợp quảng bá, kêu gọi, huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… Thực hiện mục tiêu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt hơn 5.000 tỷ đồng (tăng 38%), phường 3 phối hợp các cấp, ngành tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; mở rộng, phát triển các ngành nghề sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu sản phẩm…

Hướng đi đã mở nhưng còn đó nhiều khó khăn khi hạ tầng phát triển thiếu đồng bộ. Năng lực, trình độ cán bộ, công chức còn bất cập. Ðây là những thách thức chỉ ra tại Ðại hội vừa qua, để Ðảng bộ phường 3 khẩn trương khắc phục, tạo đà vững chắc phát triển toàn diện, bền vững, đóng góp chung thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng TP Bạc Liêu trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025.

NGÔ HIẾU DÂN

Bí thư Ðảng ủy phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Ý kiến của bạn