Krông Pắc ( Đắk Lắk ): Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Thứ 5, 10/06/2021 22:06 (GMT+7)

Khẳng định việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng, của công cuộc đổi mới. Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ và nhân dân, lan tỏa bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong mỗi đơn vị; CBCCVC thực hiện tốt hơn quyền làm chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, tạo thêm động lực, tự giác thực hiện nhiệm vụ của mình để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, với vai trò tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản của các cấp về QCDC ở các loại hình cơ sở, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo QCDC huyện đã tổ chức họp, giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm 2020; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; thông qua chương trình công tác năm, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và phân công trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo huyện đã kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo QCDC các loại hình cơ sở rà soát, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện công tác báo cáo của một số đơn vị, đồng thời triển khai các văn bản, hướng dẫn của các cấp về thực hiện QCDC, đặc biệt là triển khai Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối thoại tại nơi làm việc (thay thế cho Nghị định số 149/2018/NĐ-CP).

Những kết quả đạt được về việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 đã đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả tích cực ở cộng đồng dân cư trên nhiều mặt của đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác cải cách hành chính được cấp ủy chỉ đạo quyết liệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 30/12/2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025; qua đó tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống iGate; tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2021 là 52.620 hồ sơ, đã giải quyết 52.620 hồ sơ, đạt 100%.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo giải quyết, định kỳ hằng tháng thông báo công khai lịch tiếp, đối thoại và xử lý những kiến nghị của Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền để Nhân dân theo dõi.

Đến nay toàn huyện có 11/15 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (04 xã còn lại có 01 xã đạt 17 tiêu chí, 01 xã đạt 13 tiêu chí, 01 xã đạt 12 tiêu chí, 01 xã đạt 10 tiêu chí), việc triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia, góp phần thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện.

Krông Pắc ( Đắk Lắk ): Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Người dân xã Ea Phê tham gia làm đường giao thông nông thôn (Ảnh: Báo Đắk Lắk).

Đối với loại hình cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thủ trưởng và công đoàn của 24/24 cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức Hội nghị CCVC, người lao động đạt 100%. Việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của các cấp; 6 tháng đầu năm 2021 đã tinh giản biên chế là 40 trường hợp; thực hiện hợp nhất 03 đơn vị thành 01 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, có 13/15 đơn vị tổ chức đạt 87%. Chất lượng hội nghị người lao động ngày càng đảm bảo theo quy định đã góp phần phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của người lao động tham gia vào kế hoạch công tác, phương án sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2021, Ban Chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát QCDC tại 07 cơ quan, đơn vị, địa phương; qua kiểm tra, giám sát giúp Ban Chỉ đạo huyện đánh giá đúng thực chất sự chuyển biến về nhận thức, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở; phát hiện những mô hình tốt, cách làm hay, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để rút kinh nghiệm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng và thực hiện dân chủ trong tình hình mới.

Những kết quả trên cho thấy, sau 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng trong xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Từ đó nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Pháp lệnh, Nghị định và vận dụng sáng tạo việc phát triển kinh tế - xã hội; làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với chủ đề năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương là “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Thanh Thảo - Võ Quang Hùng

Ý kiến của bạn