Hà Nội: Mục tiêu 100% trường đại học, cao đẳng được hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo

Thứ 2, 19/07/2021 20:07 (GMT+7)

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 16-7-2021 về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Hà Nội: Mục tiêu 100% trường đại học, cao đẳng được hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo

Thực hành thí nghiệm, NCKH tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình trên để đến năm 2025: 100% trường đại học, cao đẳng của thành phố được tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; tối thiểu 50% doanh nghiệp đóng trên địa bàn được tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; tối thiểu 40% sản phẩm, dịch vụ (du lịch, tài chính...) chủ lực, đặc thù của thành phố và sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sau khi được bảo hộ.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu số lượng đơn đăng ký sáng chế tăng trung bình 16-18%/năm; số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tăng trung bình 8-10%/năm; tối thiểu 80% doanh nghiệp đóng trên địa bàn được tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; tối thiểu 60% sản phẩm, dịch vụ (du lịch, tài chính...) chủ lực, đặc thù của thành phố và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sau khi được bảo hộ; ít nhất 4 sản phẩm đặc thù địa phương mang địa danh được bảo hộ ra nước ngoài.

Ngoài ra, có 100% cơ quan quản lý, hộ sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố được tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về sở hữu trí tuệ.

Xác định đây là một trong những chương trình quan trọng, tạo môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Cơ quan Thường trực chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030) chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung của chương trình bảo đảm hiệu quả, thiết thực...
 

Hoài Thu

Ý kiến của bạn