Bộ Tài chính: Thu NSNN tháng 11 tăng 4% so với cùng kỳ

Thứ 5, 09/12/2021 17:12 (GMT+7)

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt thu NSNN 11 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng 4% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính: Thu NSNN tháng 11 tăng 4% so với cùng kỳ

Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 152/BC-BTC ngày 28/11/2021 về tình hình thực hiện Ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 11 và 11 tháng năm 2021 thì thu NSNN tháng 11 ước đạt 128,8 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, thu nội NSNN địa tháng 11 ước đạt 107,29 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong tháng 11, thực hiện thu vào NSNN khoảng 8,7 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất đã hết thời gian được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ. Thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 11 ước đạt 17 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế thu NSNN 11 tháng ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020 (NSTW ước đạt 98,5% dự toán; NSĐP ước đạt 109,5% dự toán), trong đó, thu nội địa: ước đạt 1.139,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 đạt 96,5% dự toán, giảm 6,8%)

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt thu NSNN 11 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng 4% so với cùng kỳ.

Cơ quan Thuế đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định các đề nghị gia hạn thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước tính đến cuối tháng 11/2021 khoảng 92.825 tỷ đồng (trong đó số thuế được gia hạn đã nộp NSNN là 65.791 tỷ đồng).

Lũy kế thu từ dầu thô ước đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 164,2% dự toán, tăng 20% so cùng kỳ; giá dầu thanh toán bình quân 11 tháng đạt 67,5 USD/thùng, cao hơn 22,5 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 8,1 triệu tấn, bằng 100,9% kế hoạch.

Lũy kế thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 118% dự toán, tăng 24,3% so cùng kỳ, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 347,1 nghìn tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán, tăng 20,5 % so cùng kỳ, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng tăng mạnh (trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế ước tăng 29,4% so cùng kỳ); hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 136,49 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ đạt 100% dự toán.

Theo số liệu cập nhật số thu NSNN trên hệ thống Tabmis đến hết ngày 30/11/2021, thu NSNN 11 tháng đạt 1.392,8 nghìn tỷ đồng, bằng 103,69% dự toán (NSTW đạt 98,53% dự toán; NSĐP đạt 110% dự toán). Trong đó thu nội địa đạt 1.144 nghìn tỷ đồng, bằng 100,93% dự toán, thu từ dầu thô đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, bằng 165,65% dự toán, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: đạt 209,6 nghìn tỷ đồng, bằng 117,44% dự toán.

Tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 121,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 11 tháng ước đạt 1.268,86 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt gần 294,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi ước đạt 90,18 nghìn tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán; chi thường xuyên đạt 874,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán.

Thanh Bút

Ý kiến của bạn