* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com
 • Lựa chọn mới cho phát triển bền vững

  Lựa chọn mới cho phát triển bền vững

  10/04/2017

  Trước những bài học đắt giá về môi trường giai đoạn qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam lựa chọn tăng trưởng bền vững thay vì tăng trưởng nóng. Vì vậy, cần tính toán chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn như một giải pháp cho vấn đề xử lý xả thải và thúc đẩy sử dụng nguyên liệu, bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.

 • Văn hóa trong quá trình hội nhập toàn cầu

  Văn hóa trong quá trình hội nhập toàn cầu

  07/04/2017

  Công cuộc đổi mới ba mươi năm qua đã thể hiện sự chủ động hội nhập quốc tế của nước ta, và trên thực tế trong chặng đường rất nhiều cung bậc ấy, Việt Nam đã từng bước đạt được những thành tựu đáng tự hào trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…

 • Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong hội nhập

  Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong hội nhập

  07/04/2017

  Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xã hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hoá. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy.

 • Việt Nam và bài toán hội nhập

  Việt Nam và bài toán hội nhập

  05/04/2017

  Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế.

 • Vấn đề văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Vấn đề văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  05/04/2017

  Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước. Đại hội đề ra các phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa. Để làm chủ quá trình hội nhập quốc tế cần hiểu được các giá trị, chuẩn mực chung, hiểu được sự tác động qua lại giữa các yếu tố của văn hóa chung, quốc gia dân tộc và hệ quả của sự tác động trong phát triển đất nước.

 • Thông tin đối ngoại nâng cao hình ảnh và vị thế đất nước

  Thông tin đối ngoại nâng cao hình ảnh và vị thế đất nước

  31/03/2017

  Thông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên thế giới; đồng thời, giúp đồng bào trong và ngoài nước hiểu biết tình hình thế giới, nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế.