* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com
  • MỘT VÀI SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM

    MỘT VÀI SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM

    16/05/2017

    Cho đến hết năm 2016, cả nước có tổng cộng 334 tạp chí khoa học có Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (International Standard Serial Number, ISSN) được HĐCDGSNN, 28 HĐCDGSN/LN và gần 100 HĐCDGSCS đưa vào danh sách xem xét, tính điểm cho các bài báo của các ứng viên GS, PGS đã được công bố ở trong đó.