* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com

Cục Thuế tỉnh Hà Nam: Quản lý hiệu quả thuế thu nhập cá nhân

VNHN - Trong những năm vừa qua, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều biện pháp tích cực trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN), góp phần tăng số thu ngân sách nhà nước, đảm bảo công bằng xã hội, ý thức chấp hành pháp luật về thuế TNCN của người dân, tổ chức kinh tế được nâng cao.

Cục Thuế tỉnh  Hà Nam luôn đồng hành với người nộp thuế

Phòng Quản lý thuế TNCN thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nam quản lý gần 600 tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công đang kê khai, nộp thuế TNCN trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, dự toán giao thuế TNCN cho Cục Thuế tỉnh là 185 tỷ đồng.

Để đạt và vượt dự toán đề ra, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục Thuế các huyện, thành phố siết chặt quản lý thuế TNCN, tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, đặc biệt, phải chủ động, đôn đốc khai thác các nguồn thu, triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức quản lý thu thuế TNCN trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật Quản lý thuế; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế.

Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế (Đồng chí Trần Như Mười - Phó Cục trưởng và các đồng chí Lãnh đạo các Phòng chuyên môn Cục Thuế tỉnh Hà Nam trả lời về chính sách thuế)

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, Phòng Quản lý thuế TNCN đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ; chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, các Chi cục Thuế tổ chức tập huấn cho người nộp thuế, cho cán bộ thuế; trả lời, giải đáp vướng mắc của người nộp thuế bằng văn bản, qua điện thoại hoặc trực tiếp tại cơ quan thuế.

Ý kiến Người nộp thuế về các thủ tục hành chính thuế

Đồng thời, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các phần mềm, ứng dụng mới vào kê khai nộp thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, đặc biệt, triển khai hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS); tập trung đẩy mạnh công tác rà soát và kiểm tra thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai nơi trở lên bằng ứng dụng TMS theo chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Từ đó, giúp người nộp thuế thực thi đầy đủ quyền và nghĩa vụ nộp thuế TNCN, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực thuế TNCN.

Năm 2017, thu ngân sách nhà nước từ thuế TNCN trên địa bàn tỉnh  Hà Nam đạt 201 tỷ đồng, đạt 108% dự toán và bằng 133% so với kế hoạch năm 2016. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển, nhiều doanh nghiệp có mức tiêu thụ hàng hóa tăng cao, số người lao động, thu nhập tính bình quân đầu người tăng... thì công tác đôn đốc thu nộp thuế, tăng cường rà soát thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ 02 nơi trở lên, giải quyết các thủ tục hành chính thuế, hướng dẫn chế độ chính sách thuế được quan tâm kịp thời.

Với phương châm “Người nộp thuế là bạn đồng hành”, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ngày càng phục vụ người nộp thuế tốt hơn.

Tuy nhiên, công tác quản lý thuế TNCN vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do người nộp thuế tự khai, tự chịu trách nhiệm với nội dung mình kê khai. Mặt khác, nhiều cơ quan chi trả thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho người nộp thuế khi chưa có Giấy ủy quyền, dẫn đến cá nhân có trên 02 cơ quan chi trả thu nhập nhưng cả 02 nơi đều thực hiện ủy quyền quyết toán thay, vì vậy mà số tiền thuế TNCN phải nộp không chính xác. Ngoài ra, việc kê khai giảm trừ gia cảnh chủ yếu dựa vào ý thức của người nộp thuế, vì vậy, rất khó để cơ quan thuế kiểm soát chính xác thu nhập của các cá nhân.

Cục Thuế tỉnh Hà Nam luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chức ngành thuế.

Trong thời gian tới, Phòng Quản lý thuế TNCN tiếp tục tăng cường rà soát cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 02 nơi trở lên; chủ động phối hợp với các cơ quan, sở, ban ngành của tỉnh Hà Nam để thu thập thông tin liên quan, lập và gửi thông báo mời người nộp thuế đến làm việc, xác định đúng số thuế TNCN phải nộp thêm, yêu cầu các cá nhân thực hiện khai quyết toán với cơ quan thuế (đối với trường hợp chưa trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế) hoặc khai bổ sung quyết toán thuế (đối với trường hợp đã trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế nhưng kê khai thiếu số thuế TNCN phải nộp) và đôn đốc các cá nhân này nộp kịp thời vào NSNN. Đồng thời thực hiện xử lý vi phạm đối với trường hợp không kê khai hoặc kê khai thiếu thuế TNCN theo quy định của Luật Quản lý Thuế. Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện đầy đủ việc đăng ký thuế TNCN cho các cá nhân làm công hưởng lương và thực hiện nộp tờ khai thuế hàng tháng cũng như số thuế phát sinh phải nộp vào NSNN; lập và nộp quyết toán thuế TNCN đầy đủ đúng quy định hiện hành.

Công chức Thuế cập nhật các ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Thuế

Đối với các cơ quan chi trả, Phòng Quản lý thuế TNCN tiếp tục yêu cầu rà soát lại đối với những trường hợp cá nhân có nhiều nguồn thu nhập nhưng ủy quyền cho nhiều cơ quan chi trả thực hiện quyết toán thay. Trường hợp cá nhân cam kết chỉ có duy nhất nguồn thu nhập tại cơ quan chi trả do Cục Thuế tỉnh Hà Nam quản lý, Phòng thực hiện xác minh nguồn chi trả còn lại của cá nhân để tránh trường hợp các cơ quan chi trả khác lợi dụng mã số thuế của cá nhân để khai khống chi phí, trốn thuế TNDN.

 Phòng Quản lý thuế TNCN thực hiện hiệu quả công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Tiếp tục tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý thuế TNCN, xác định các lĩnh vực thất thu thuế TNCN để đề xuất biện pháp chống thất thu thuế TNCN trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về thuế TNCN trên các phương tiện thông tin đại chúng để mỗi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc nộp thuế TNCN./.

Thu Phương - Dân Huyền (Cục Thuế tỉnh Hà Nam)

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác