* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã và đang tiến hành rà soát, sắp xếp lại nhân sự

Những ngày qua, thông tin trên báo chí về Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc có 45 công chức nhưng 38 người làm lãnh đạo đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Sự việc trên có liên quan tới công tác chính sách và quản lý, nhất là công tác chính sách cán bộ và hiệu quả quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Với vai trò của một cơ quan báo chí nghiên cứu và thông tin khoa học chính sách pháp luật và quản lý - Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã nhận được văn bản số 966/SGDĐT-VP của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đề ngày 25/8/2017.

Văn bản 966 thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiến hành rà soát, sắp xếp lại nhân sự theo tinh thần Quyết định số 24/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.

Trên tinh thần đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã và đang tiến hành sắp xếp lại bộ máy, giảm từ 13 phòng chuyên môn xuống 10 phòng thuộc Sở, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ở các phòng đang có những thay đổi, bố trí phù hợp. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai công tác này với quyết tâm chính trị cao, quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, duy ý chí, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết, thống nhất.

Ông Hoàng Minh Quân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cho biết: “Sở Giáo dục và Đào tạo xác định phải thực hiện giảm số cán bộ viên chức, công chức của Sở. Sở đang nghiên cứu để điều chỉnh; bộ phận nào sắp xếp được thì đang làm dần. Đây là việc nhất thiết phải làm, vì đã có quyết định của UBND tỉnh. Theo kế hoạch của Sở, dự kiến trong tháng 9 sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp bộ máy, nhân sự của Sở ”. Đó cũng là quyết tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc trong công tác sắp xếp lại bộ máy và bố trí đội ngũ cán bộ chuyên môn, nhằm đảm bảo giảm được biên chế theo quy định, nhưng vẫn đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp trồng người.

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc minh bạch trong cung cấp thông tin cho báo chí cũng như sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến thông tin của các cơ quan báo chí và bạn đọc là một việc làm cầu thị đáng hoan nghênh. Việc làm này đã giúp cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn ngành Giáo dục Vĩnh Phúc yên tâm triển khai các nhiệm vụ để sẵn sàng bước vào năm học mới.                                                   

Giảm từ 13 phòng xuống còn 10 phòng

Theo Quyết định số 24/2017 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì ký mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc chỉ còn 10 phòng.

Về biên chế, Quyết định 24/2017 nêu rõ: Biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao dựa trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng số biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

 

 

Phạm Thuỷ

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác