* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com

Bài toán dung hòa của nhà quản trị

VNHN - Một trong những bài toán khó nhất với hầu hết nhà quản trị là làm sao dung hòa giữa việc hoàn thành mục tiêu đề ra và tạo dựng môi trường làm việc thoải mái.

Trong mt công b mi đây, da trên kết qu nghiên cu t 60.000 nhà qun tr, được Jack ZengerGiám đốc điu hành Công ty Tư vn Zenger Folkman, tng được trang HR.com bình chn là nhà lãnh đạo ca năm, và là nhà bình lun chính ca t Forbes, The New York Timesvà Joseph Folkmanđồng sáng lp Zenger Folkman, chuyên gia tư vn vi hơn 30 năm kinh nghim, đăng ti trên trang Harvard Business Review, thì mt trong nhng bài toán khó nht vi hu hết nhà qun tr là làm sao dung hòa gia vic hoàn thành mc tiêu đề ra và to dng môi trường làm vic thoi mái.

Theo đó, nhóm nghiên cu ch ra rng, ch 13% nhà qun tr (trong tng s 60.000 người) có th làm tt c hai vic, tc va to được môi trường làm vic thân thin, thoi mái cho nhân viên, va có th đảm bo kết qu công vic luôn hoàn thành mc cao nht.

Chúng tôi không nói rng, để mt công ty phát trin tt, nhà qun tr phi dung hòa hai điu nàyJack Zenger và Joseph Folkman nhn địnhbi dù mt môi trường làm vic ngt ngt, k lut st như trong tri lính đi chăng na, đôi khi cũng giúp doanh nghip thành công chng kém gì mt môi trường làm vic vui v và thoi mái. Điu chúng tôi tìm hiu, là liu có cách nào để nhà qun tr có th dung hòa hai vic trên hay không?.

do nm góc nhìn

Theo Jack Zenger và Joseph Folkman, lý do quan trng nht khiến nhà qun tr khó có được c hai điu trên, đó là góc nhìn ca h.

Nhng nhà qun trđộ tui dưới 30 thường là nhng người xut sc hơn trong vic to ra s cân bng (có ti mt phn ba s nhà qun tr dưới 30 tui có th làm tt c hai vic trên). Trong khi đó, nhng nhà qun tr trên 40 tui thường có s phân hóa mnh m trong vn đề chn mt trong hai. Điu này là bi nhng nhà qun tr tr thường coi trng tình bn, thích s gn gũi, gn bó và thoi mái trong công vic hơn, trong khi nhng nhà qun tr có tui li phân định rch ròi gia công vic và cuc sng, và h thường cho rng hai vn đề này chng bao gi có th gp nhauJack Zenger và Joseph Folkman nhn định.

Hai k năng giúp cân bng vn đề

T nhng nghiên cu ca mình, Jack Zenger và Joseph Folkman đã nêu ra hai k năng khá thú v mà nhà qun tr có th áp dng nếu h mun to ra s cân bng cho đội ngũ ca mình.

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Để to ra môi trường làm vic thoi mái, bn cn giao tiếp tt vi nhân viên. Tuy nhiên, có mt s tht là vic giao tiếp tt li không liên quan ti vic gn gũi vi nhân viên.

Nhiu nhà qun tr chn cách hn chế giao tiếp vi nhân viênArt Markman, giáo sư ging dy v qun tr và marketing ti Trường Đại hc Texas, M ghi nhnbi h s quá gn gũi s khiến h không đủ quyết đoán trong vic trách pht, to sc ép hay sa thi nhân viên. Tuy nhiên, có mt s tht là vic gn gũi không my liên quan ti vic giao tiếp trong công vic.

Vì thế, Art Markman cho rng, ch đơn gin là hãy nêu ra nhng yêu cu công vic tht rõ ràng, chi tiết vi nhân viên, cho h biết rõ vai trò, trách nhim ca mình, giao tiếp thng thn vi h khi thy nhng rc ri sp hoc đã xy ra, thì dù nhà qun tr có gn gũi vi nhân viên hay không, môi trường làm vic vn s thoi mái.

Khi nhân viên biết rõ mình đi đâu và biết rõ mình phi làm gì, h s không còn bi ri na, tr nên thoi mái, thng thn hơn vi nhà qun tr và vi đồng nghip xung quanh, t đó môi trường làm vic ln kết qu công vic đều đi lên  - Art Markman kết lun.

TẠO RA LỰC ĐẨY VÀ KÉO 

Nếu chúng ta xem vic to ra sc ép trong công vic như lc đẩy, thì vic truyn cm hng ging như lc kéo. để có mt môi trường làm vic thoi mái cùng vi mt kết qu công vic luôn đi lên, dung hòa lc đẩy và lc kéo là điu ti quan trng.

Tuy nhiên, trong kho sát ca Jack Zenger và Joseph Folkman, thì hơn 78% nhà lãnh đạo có kh năng “đẩy ch không có kh năng kéo, bi to ra áp lc được xem là d hơn to ra cm hng. Cũng theo mt kho sát được Công ty Kho sát Sirota thc hin, da trên vic nghiên cu 1,2 triu người lao động ti 52 công ty trong danh sách Fortune 1.000 (1.000 công ty ln nht nước M) đã ch ra rng, 85% nhân viên mt động lc làm vic ch trong sáu tháng đầu tiên làm vic vi nhà qun tr mi.

Tomas ChamorroPremuzic, Giám đốc điu hành ca Công ty Tư vn Hogan Assessment, đồng thi là giáo sư chuyên ngành Tâm lý kinh doanh, hin ging dy ti London School of Economics (Anh) cho rng, lý do nhiu nhà qun tr không th to động lc cho đội ngũ nhân s là vì h thường tin vào bn năng, vào cm nhn ca bn thân thay vì áp dng nhng phương pháp hay nhng cách thc c th.

"Động lc ca nhân viên không nên ti t nhà qun tr, mà t chính bn thân nhân viên. Bi vy, đặt ra mt mc tiêu công vic tham vng, đánh giá hiu qu công vic công khai và trao thưởng minh bch, đặt nhân s đúng v trí để giúp h phát huy năng lc, khuyến khích s phn hi, là 4 cách giúp nhà qun tr có th kích thích động lc làm vic ca nhân viên, ch không phi nhng bài phát biu truyn cm hng, nhng bui hp liên miên hay nhng ba tic huyên náo bên h bơi, Tomas Chamorro - Premuzic kết lun

Phạm Tú

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác